RADİASİYA PROBLEMLƏRİ İNSTİTUTU
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ELM VƏ TƏHSİL NAZİRLİYİ
FİZİKA-RİYAZİYYAT VƏ TEXNİKA ELMLƏRİ BÖLMƏSİ
| AZE | ENG | RUS |

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvləri

Mustafayev Islam Israfil oğlu

Islam MustafyevAnadan olduğu yer: Azərbaycan Respublikası, Biləsuvar r-u

Təvəllüdü: 22.11.1951

Təhsili: Azərbaycan Dövlət Universiteti, fizika

Elmi dərəcəsi: Kimya elmləri doktoru

Elmi rütbəsi: AMEA-nın müxbir üzvü, professor

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:
- ixtisas şifri: 02.00.09
- ixtisas adı: Radiasiya kimyası
- mövzunun adı: Azotun radiasiya-kimyəvi fiksasiyasının kinetika və mexanizmi

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:
- ixtisas şifri: 02.00.09;05.17.07
- ixtisas adı: Radiasiya kimyası; yanacağın və qazın kimyəvi texnologiyası
- mövzunun adı: Bərk üzvi yanacaqlarda radiasiya-termiki proseslər

Müxbir üzv seçilməsi
- tarix: 30.06.2014
- ixtisasın adı: Radiasiya kimyası

Çapdan çıxmış elmi əsərlərin ümumi sayı: 315

Xaricdə çıxmış elmi əsərlərin sayı: 223

Beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı: 170

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı: 14 müəlliflik şəhadətnaməsi, 3 patent

Kadr hazırlığı:
- fəlsəfə doktorlarının sayı: 14
- elmlər Doktorlarının sayı: 1

Əsas elmi nailiyyətləri:
1) Neftin çıxarılması, hazırlanması, nəqli və emalı proseslərində atmosferə atılan zərərli tullantıların xüsusi miqdarı (hər 1 ton xammala hesablanmış) təyin edilmişdir.
2) Metan emissiyalarının atmosferin yuxarı qatlarında fotostimullaşdırılmış fiziki-kimyəvi proseslərə və ozonun stasionar konsentrasiyasına təsiri öyrənilmişdir.
3) Üzvi yanacaqların radiasiya-termiki çevrilmələrinin ümumi kinetik modeli əsasında maksimal radiasiya effektini təmin edən doza gücü və temperaturu arasında asılılığın yarımemprik formulu alınmışdır.
4) Su mühitində karbohidrogenlərin radiasiya-kimyəvi parçalanması prosesinin zəncirvari rejimdə getməsini təmin edən optimal şərait müəyyən edilmiş, prosesin kinetik modeli yaradılmışdır.
5) Üzvi yanacaqların radiasiya-termiki kükürdsüzləşdirilməsi prosesinin optimal şəraiti müəyyənləşdirilmiş və kinetik modeli təklif olunmuşdur.
6) Ətraf mühitdə neftin deqradasiyasının qanunauyğunluqları müəyyənləşdirilmiş və bu prosesdə radiasiyanın rolu qiymətləndirilmişdir.
7) Neft-bitumlarının radiasiyaya davamlılığı qiymətləndirilmiş və onun artırılması yolları müəyyənləşdirilmişdir.
8) BTC neft kəmərində yaranan tullantıların xassələrinin tədqiqi və radiasiya-kimyəvi üsullarla utilizasiya üsulunun hazırlanması.

Əsas elmi əsərlərin adları:
1. The principles of Radiation-chemical Technology of refining the petroleum residues. J.Radiation Physics and chemistry, 1995, v. 46, №4-6, pp. 1313-1316
2. Radiation-thermal transformation of Pentadecan. "Chemistry of high energy", 1999, v.33, №5, pp. 354-359.
3. Environmental Security and Environmental Management: The Role of risk Assessment, 281-286. 2006 Springer. Printed in the Netherlands.
4. Gas formation regularities at the consecutive and simultaneous impact of ionizing radiations and heat on Turkish lignites. Fuel, 2011,Elsevier, volume 90, issue 8, pp. 2555-2559.
5. Photochemical decomposition of hydrogen sulfide in the gas mixtures and generation molecular hydrogen. NATO Science for Peace and Security Series - C: Environmental Security, Black Sea Energy Resource Development and Hydrogen Energy Problems. Springer:-2013, pp. 47-55.
6. Hydrogen and hydrogen containing gas formation at the radiation-thermal clean up of water from oil pollution. The Black Sea: Strategy for Addressing its Energy Resource Development and Hydrogen Energy Problems. NATO-Science series. Springer 2013, pp.122-126.
7. A study of radiation-chemical conversion of synthetic oil derived from oil-bitumen rock. “Radiation Chemistry”, 2013, № 6, pp. 301-307. 8. Деградация Апшеронских нефтей в окружающей среде. Экология промышленного производства. 1(85) 2014.
9. Фотостимулированные процессы образования и распада озона в воздушной среде. Журнал Химия Высоких Энергий, Фотохимия, 2015, том 49, №2, с.124-126.
10. N. Guliyeva, I. Mustafayev, S. Mamedova and S. Aliyeva. Radiation Resistance of Tar Fractions of Bituminous Oil. J. Chem. Chem. Eng. 9 (2015) 357-362.
11. I.Mustafayev, N.Guliyeva, N.Ibadov, Sh.Haciyev “Transformation of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons at Degradation of Petroleum in Soil” Modern Environmental Science and Engineering, USA.Academic Star Publishing Company,2016 No 11.
12. Hasanov S.H., Mahmudov H.M., Mustafayev I.I. The kinetics of convertation of carbon monoxide to carbon dioxide on the surface of mixed nano-catalyst in the closed system. International Journal of Scientific & Engineering Research, Volume 8, Issue 3, March-2017, p. 1389-1393.
13. Lala Cabbarova, Islam Mustafayev. Researches of impact of ionizing radiation on some characteristics of diesel fuel. Journal of Energy, Environmental & Chemical Engineering, USA, Vol. 2, №4, 2017, p. 41-45.
14. L.Y. Jabbarova, I.I. Mustafayev. “High-temperature radiolysis of diesel fuel”. Journal of Applied Spectroscopy, Vol. 85, №4, September, 2018, Springer Science, LLC. pp. 686-690.
15. N.K. Gulieva, I.I. Mustafaev, A.A. Sabzaliev, R.G. Garibov. Composition and properties of deposits formed on the internal surface of oil pipelines. Journal of Applied Spectroscopy, Vol. 85, No. 1, March, 2018 (Russian Original Vol. 85, No. 1, January–February, 2018), p. 103-108.
16. I. Mustafayev, S. Hasanov, H. Mahmudov. Assessment of emissions and emissions reduction in Azerbaijan's Rоаd Tгаnsрогt. 2019. International Emissions Inventory Conference – Collaborative Partnerships to Advance Science and Policy, Environmental Protection Agency, USA. Air Emissions Inventories, 24 July-01 August, Dallas, Texas, USA.
17. I.I. Mustafayev, N.K. Guliyeva, G.M. Hatamkhanova. Radiation Resistance of Bituminous Waterproofing Materials. High Energy Chemistrty. 2020, Vol. 54, No. 5, p. 336-341.
18. Islam Mustafayev, Gulara Imanova, Gulnara Hatamkhanova, Nigar Quliyeva. Radiation Resistance of Bituminous Hydroisolation Materials. 11th World Conference «Intelligent System for Industrial Automation» Springer International Publishing, 2021 (WCIS-2020), p. 348-357.
19. I.I. Mustafayev, L.Y. Jabbarova. Radiolysis of diesel Fuel. High Energy Chemistry. v. 55, p. 37-39 (2021).
20. I.I. Mustafayev, L.Y. Jabbarova. Study of Ionizing Radiation Effects on Gasoline. Radiochemistry. 2021, Vol. 63, No. 3, p. 373-377. ISSN 1066-3622.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü:
1. Nyu-York Elmlər Akademiyasının üzvü -1995
2. Dayanıqlı İnkişaf üzrə Beynəlxalq Akademiyanın üzvü - 2000
3. Beynəlxalq Ekologiya və həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi Akademiyasının üzvü və Bakı Filialının sədri-2017.

Pedaqoji fəaliyyəti:
1. Azərbaycan Müəllimləri Təkmilləşdirmə İnstitutu (1992)
2. İstanbul Texniki Universiteti (1993-1996), Mineral proseslər kafedrası, professor
3. Lənkəran Dövlət Universiteti (1999-2000), Ekologiya kafedrası, professor
4. Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti (2009-indiyədək), Fövgəladə hallar və həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi kafedrası, professor

Digər fəaliyyəti:
1.“Rüzgar” Ekoloji İctimai Birliyinin sədri (1996)
2. BMT İnkişaf Proqramı: “Azərbaycanda bərk tullantıların idarə olunmaısının
təkmilləşdirilməsi” Layihəsinin Milli koordinatoru, 2009-2011
3. Avropa Birliyi: “Hava keyfiyyətinin idarə olunması” Layihəsinin Azərbaycan üzrə Milli koordinatoru, 2011-2014
4. Aİ “Horison-2020” Proqramının Enerji istiqamətinin Azərbaycan üzrə Milli Əlaqələndiricisi

Təltif və mükafatları:
1. “Tərəqqi” medalı (2011)
2. AMEA Rəyasət Heyyətinin fəxri fərmanları (2002, 2005, 2012)

İş yeri və ünvanı:
AR Elm və Təhsil Nazirliyinin Radiasiya Problemləri İnstitutu, AZ1143, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., B.Vahabzadə küç. 9

Vəzifəsi:
Baş direktor

Xidməti tel: (+994 12) 5394113
Mobil tel: (+994 50) 3207816
Ev tel: (+994 12) 4249453
Faks: (994 12) 5394113
E-mail: imustafayev@mail.ru