INSTITUTE OF RADIATION PROBLEMS
AZERBAIJAN NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES
DEPARTMENT OF PHYSICAL, MATHEMATICAL AND TECHNICAL SCIENCES
| AZE | ENG | RUS |

Correspondent members of the Azerbaijan National Academy of Sciences

Islam Israfil oglu Mustafayev

İslam İsrafil oğlu MustafayevPlace of Birth: Bilasuvar, Azerbaijan Republic

Date of Birth: 22.11.1951

Education: Baku State University, Physical faculty, physicist

Scientific degree: Doctor of Chemical Sciences

Title: Professor, Correspondent member of ANAS

Speciality code and title for doctoral dissertation
02.00.09 - Radiation chemistry, 05.17.07 - Chemical Technology of organic fuels

Total number of scientific publications: 214, 5 books, 22 international projects

Number of scientific publications printed abroad: 179

Number of patents and certificates of authorship: 14 müəlliflik şəhadətnaməsi, 3 patent

Main scientific achievements: 1) Neftin çıxarılması, hazırlanması, nəqli və emalı proseslərində atmosferə atılan zərərli tullantıların xüsusi miqdarı (hər 1 ton xammala hesablanmış) təyin edilmişdir.
2) Metan emissiyalarının atmosferin yuxarı qatlarında fotostimullaşdırılmış fiziki-kimyəvi proseslərə və ozonun stasionar konsentrasiyasına təsiri öyrənilmişdir.
3) Üzvi yanacaqların radiasiya-termiki çevrilmələrinin ümumi kinetik modeli əsasında maksimal radiasiya effektini təmin edən doza gücü və temperaturu arasında asılılığın yarımemprik formulu alınmışdır.
4) Su mühitində karbohidrogenlərin radiasiya-kimyəvi parçalanması prosesinin zəncirvari rejimdə getməsini təmin edən optimal şərait müəyyən edilmiş, prosesin kinetik modeli yaradılmışdır.
5) Üzvi yanacaqların radiasiya-termiki kükürdsüzləşdirilməsi prosesinin optimal şəraiti müəyyənləşdirilmiş və kinetik modeli təklif olunmuşdur.
6) Ətraf mühitdə neftin deqradasiyasının qanunauyğunluqları müəyyənləşdirilmiş və bu prosesdə radiasiyanın rolu qiymətləndirilmişdir.

Prepared:
of candidates: 10
of doctors: 1

Titles of main five scientific publications:
1. The principles of Radiation-chemical Technology of refining the petroleum residues.
J.Radiation Physics and chemistry, 1995, v. 46, №4-6, pp. 1313-1316
2. Consecutive thermomagnetic beneficiation of Turkish lignites, Fuel 80, 2001, pp.641-644
3. Radiation-thermal desulphurization of brown coal. J.Radionalytical and Nuclear chem. v. 22, №1, (1999), pp. 177-180
4. Radiation-thermal transformation of Pentodecan. "Chemistry of high energy", 1999, v.33, №5, p. 354-359.
5. Environmental Security and Environmental Management: The Role of Risk Assessment, 281-286. 2006 Springer. Printed in the Netherlands.
6. Gas formation regularities at the consecutive and simultaneous impact of ionizing radiations and heat on Turkish lignites. Fuel, 2011, volume 90, issue 8, p. 2555-2559.
7. Радиационно-химическая очистка сточных вод от нефтяных загрязнений. Естественные и технические науки, №4, 2011. Москва, Россия. с. 96-100.

Membership with international and foreign scientific organizations:
1. Member of the New-York Academy of Sciences - 1995.
2. Member of the Int. Academy of Sustainable Development-2000

Awards:
1. “Tereqqi” medal
2. Honorary decrees of ANAS presidium (2002, 2005)

Educational activity:
1. Professor of Department of Ecology of Lenkeran State University, professor, 1999-2000
2. Professor, Department of Emergency Situations, Azerbaijan University of Architecture and Construction (2010-till now)

Place of work and its address:
Institute of Radiation Problems of ANAS, 9, B.Vahabzade str., AZ1143, Azerbaijan Republic

Position: Head of Laboratory

Office phone: (+994 12) 5394113
Home phone: (+994 12) 4249453
Mobile phone: (+994 50) 3207816
Faks: (994 12) 3769801
E-mail: imustafayev@mail.ru