RADİASİYA PROBLEMLƏRİ İNSTİTUTU
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ELM VƏ TƏHSİL NAZİRLİYİ
FİZİKA-RİYAZİYYAT VƏ TEXNİKA ELMLƏRİ BÖLMƏSİ
| AZE | ENG | RUS |

Elmlər doktorları

Məmmədli Sevil Akif qızı

Mamedli Sevil Anadan olduğu yer: İrəvan Mahalı, Zəngibasar bölgəsi

Təvəllüdü: 01.04. 1957

Təhsili: Bakı Dövlət Universiteti, biologiya fakultəsi

Elmi dərəcəsi: Biologiya elmləri doktoru

Namizədlik dissertasiyasının ixtisas şifri, ixtisasın adı və mövzusu:
03.00.15 – "Genetika"
Retinol-asetatın genomüdafiə təsir mexanizminin xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi

Doktorluq dissertasiyasının ixtisas şifri, ixtisasın adı və mövzusu:
2426.01 – "Ekologiya"; 2418.01 – "Radiobiologiya"
Qamma və UB faktorlarla induksiyalanmış genomun qeyri-stabilliyini aşağı salan radioprotektor təsirləri

Çapdan çıxmış elmi əsərlərin ümumi sayı: 71

Xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı: 35

Beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı: 12

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı: 4

Əsas elmi nailiyyətləri:
1. Bizim tərəfimizdən iki taksonomik sinfə (birləpəli və ikiləpəli) aid Allium cepa, Nicotiana tabacum və Triticum durum bitkilərinin M1 və M2 nəsillərində xromosom aberrasiyalarının miqdarının artmasının müəyyən olunması şüalanmanın təsirinin müxtəlif bitki növlərində genomun qeyri stabilliyinin induksiyasına səbəb olmasını sübut edir.
2. Bitkilərdə sitogenetik pozulmaların və genomun qeyri stabilliyinin artması fizioloji – biokimyəvi parametrlərin (xlorofil a və b-nin, karotinoidlərin miqdarının azalması) dəyişilməsi ilə müşayət olunmuşdur.
3. Müxtəlif növ bitkilərdə genomun qeyri stabilliyinin xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi nəticəsində müəyyən olunmuşdur ki, tozlanma tipi tək ana formalarda yox, həm də M1 və M2 nəsillərində xromosomların struktur dəyişikliklərinə təsir edir: aşağı şüalanma dozalarında çarpaz tozlanan bitkilərdə xromosom aberrasiyalarının tezliyi öz – özünə tozlanan bitkilərə nisbətən 1,3-1,5 dəfə aşağıdır, bu da bitki genomunun homo və heteroziqotluğunun rolunu sübut edir.
4. Laboratoriya şəraitində toxumların aşağı dozada şüalanmalarının (1-15 Qy) onlardan əmələ gələn bitkilərin boy artımına stimullaşdırıcı təsir etdiyi sübut olunmuşdur. Bundan əlavə, müəyyən olunmuşdur ki, yüksək dozalar (200-300 Qy) xlorofil və karotinoid piqmentlərinin miqdarına müxtəlif cür təsir edir.
5. Şüalandırılmış bitkilərin genomuna təsir edən radioprotektorlar müəyyən edilmişdir: sofora çiçəkləri və yunan quzu ekstraktları və sofora çiçəklərindən alınmış rutin.
a) Sofora bitkisinin çiçəklərindən alınmış rutinin və onun dəmirlə kompleksinin təsiri nəticəsində 5 – 15 Qy dozalarda şüalandırılmış toxumlardan alınmış bitkilərdə xromosom aberrasiyaların çıxımı 1,9-2,4 dəfə azalmışdır.
b) Sofora ekstraktının 0,01% qatılıqlı məhlulu ilə işlənmiş və şüalandırılmış toxumlardan əmələ gələn bitkilərdə sitogenetik pozulmalar 2 dəfə azalmışdır.
c) Yunan qozunun 0,01% qatılıqlı məhlulu ilə işlənmə xromosom aberrasiyaların çıxımının 3 dəfə azalmasına səbəb olmuşdur.
İlk dəfə olaraq radiasiya təsiri ilə induksiya olunan sitogenetik pozulmalar və genomun qeyri stabilliyinin inkişafının qarşısının alınması üçün bu bitki preparatlarının tətbiqinin perspektivliyi əsaslandırılmışdır.
6. Xromosom aberrasiyaların çıxımının aşağı düşmə səviyyələri onu göstərir ki, rutin və dəmir rutinat (2.0 və 3 dəfə) geniş tətbiq olunan antimutagenlər Fe-tiokarbamid və Fe-pirokatexinatdan (1,9 və 1,6 dəfə) daha effektivdir.
7. Toxuların şüalanmadan əvvəl yunan qozu ekstraktı ilə işlənməsi daha yüksək radioqoruyucu effekt göstərmişdir ki, bu da özünü kontrol bitkilərə nisbətən cücərtilərdə xromosom aberrasiyaların çıxımının aşağı düşməsində və yarpaqlarda fotosintetik piqmentlərin miqdarının artmasında göstərmişdir. Yunan qozu ekstraktının radioprotektor təsiri rutindən iki dəfə çox olmuşdur.
8. Rutin preparatının şüalanmış toxumlardan alınmış bitkilərdə fotosintetik piqmentlərin miqdarına (xlorofil a və b, karotinoidlər) müsbət təsir etdiyi göstərilmişdir. Dəmir rutinat da anoloji, lakin bir az zəif təsir etmişdir. Müəyyən olunmuşdur ki, hər iki preparatın protektor təsirinin gücü bitkinin növündən asılı olmuşdur, belə ki, tütündə bu təsir buğdadan artıq olmuşdur.
9. Müəyyən olunuşdur ki, şüalanmadan əvvəl toxumların yunan qozu və sofora ekstraktı ilə işlənməsi lipidlərin peroksid oksidləşməsi effektini zəiflətmişdir ki, bu özünü işlənmiş toxumlardan alınan bitkilərin hüceyrələrində malon dialdehidinin miqdarının azalmasında göstərmişdir. Bitki preparatlarının təsirindən bu maddənin miqdarının azalması onlarda antioksidant xassələrin olmasını sübut edir. Bu onu göstərir ki, radiasiya ilə induksiya olunan genomun qeyri stabilliyi istifadə olunan təbii radioprotektorlar olan rutinin, sofora və yunan qozu ekstraktının antioksidant aktivliyi ilə əlaqəli ola bilər.
10. А, К1 və Е vitaminlərinin antioksidant xassələrinin uvr B rec F genlərinə görə mutant E.coli ştammları əsasındakı test sistemlərdə tədqiqi göstərmişdir ki, istifadə olunan vitaminlərlə müqayisədə retinol asetat 0,001 mkq/ml qatılıqda, həmçinin müxtəlif vitaminlərlə birlikdə А+К1, А+К1+Е daha yüksək antioksidant təsir göstərmişdir. Müəyyən olunmuşdur ki, retinol asetatın gen qoruma təsirinin mexanizmi uvrB, recF genləri və onların məhsulları iştirakı ilə gedən xətasız reparasiyanın istiqamətinin aktivləşməsi ilə bağlıdır.
11. Alınmış nəticələr əsasında şüalanma zamanı çarpaz və öz-özünə tozlanan bitkilərdə genetik pozulmaların müxtəlif inkişaf proseslərinin olması və onların antioksidant xassəli təbii ekstraktlarla korreksiya olunmasının mümkünlüyünü iddia etmək olar.

Praktiki təklif
1. Təbii mənşəli preparatların radioprotektor təsiri barədə nəticələr bunların əsasında müxtəliv radioaktiv çirklənmələr və genotoksikantlarin xroniki təsirinə qarşı dərman preparatları və qida əlavələrinin hazırlanması perspektivləri yaradır.
2. Təbii mənşəli yeni bioloji aktiv üzvi-mineral tərkibli birləşmələrin model şəraitdə bitki sistemlərində radioprotektor xüsusiyyətlərinin tədqiqi bu preparatlar əsasinda üzvi – mineral gübrələrin istehsalı və kənd təsərrüfatında tətbiqinə imkan yaradır.
3. Bitkilərdə radiasiya və başqa stress faktorlar nəticəsində yaranmış ekogenetik zədələnmələrin təsirinin tədqiqi və onların aradan qaldırılması istiqamətində elmi axtarışların aparılması gələcəkdə insan və bitki orqanizmində yarana biləcək fəsadların qarşısının alınmasında müsbət nəticələrin əldə olunmasına imkan verəcək.
4. Alınmış üzvi-mineral tərkibli birləşmələrdən təbii və antropogen çirklənmiş torpaqlarda bitkilərin mühafizəsi, onların bioloji üsullarla reabilitasiyası texnologiyalarının işlənib hazırlanması istiqamətində istifadə oluna bilər.
5. Humin tərkibli birləşmələr eyni zamanda Abşeron yarımadasında neftlə şirklənməyə məruz qalmış və Respublikada son vaxtlar daha da artan şoranlaşmaya qarşı, çirklənmiş su mənbələrinin zərərsizləşdirilməsi sahəsində istifadə oluna bilər.

Elmi əsərlərinin adları:
1. Mamedova S.A. The features of the retinol-acetate correction of induced by ultra-violet rays mutagenesis //19th Annual Meeting of EEMS, Greece, Rhodes, 1989. P. 138.
2. Sardarli G., Mamedova S.A. Antimutagenic activity of retinilacetate in the case of original of pyrimidin dimmers// In: III National Congress of Medical Biology an Genetics. 28-30 September, 1990. -Varna, Bulgaria. - P.104.
3. Мамедова С.А. Антимутагенное действие ретинола на спонтанный и индуцированный НГ и УФ- лучами мутагенез в клетках E.coli // В мат. VII Всесоюзного симпозиума «Молекулярные механизмы генетических процессов». - М.: Наука, 1990. - С.119-120.
4. Mamedova S.A. The features of antimutagenic effect of retinol- acetate by appearance of the intermolecular sewings of DNA in E.coli cells// XX Annual Meeting of EEMS. - York, 1990. - P. 39.
5. Мамедова С.А. Особенности коррекции ретинолом мутагенеза, индуцированного УФ-излучениями и алкилирующими соединениями // В мат. VI съезда АзОГиС. Баку,- Азернешр.- 1994.- С. 145.
6. Мамедова С.А. Антимутагенная активность ретинол ацетата в зависимости от вариабельности последовательности его комбинированного применения в сочетании с нитрозогуанидином// ВИНИТИ, - №1572-В94. - от 19.09.94г.,- 1994.
7. Məmmədli S.A. Retinol –asetatın ayrılıqda və E və K vitaminləri ilə birlikdə antimutagen təsir aktivliyi // M. Axundovun 100 illik yubileyinə həsr olunmuş «Eksperimental biologiyanın inkişaf perspektivləri» mövzusunda elmi konfransın materialları. Bakı. - BDU - 2002, may, - S. 61-62.
8. Əliyev Ə.A., Babayev M.Ş., Məmmədli S. A.,və b. Ğen mutasiyasının gısa müddətli analiz üsulu (metodiki göstəriş). - Bakı.- BDU.1997. - 24 s.
9. Мамедли С.А. Механизм генозащитного действия ретинол-ацетата -. Киев, Логос, 2004.- 145 С.
10. Мамедли С.А. Концентрационная зависимость протекторного действия ретинол-ацетата при индукции мутаций УФ-светом //Аzərb. Resp. Təhsil Nazirliyi. «Bilik» dərgisi. - 2005, №2. - С.48-51.
11. Məmmədli S.А. Retinol-asetatla UB-şüaların induksion mutasiya şəraitində Е.coli К-12 hüceyrələrində korreksiyası “Еksperimental biologiya və müasirlik” konfr. mat. Bakı, - BDU, 29-30 aprel, 2005,- S. 150-151.
12. Мамедли С.А. Особенности путей коррекции ретинол-ацетатом УФ-индуцированного мутагенеза //AMİU-nun 30-illik yubileyinə həsr olunmuş 111-Beyn. Simp. Bakı. 23-25 noyabr, 2005.- S. 236 -240.
13. Mameдли C.A., Фараджов М.Ф., Шамилов Э.Н. Регуляция мутационной изменчивости в клетках Allium cepa. /Международная конференция “Биорад-2006” Биологические эффекты малых доз ионизирующей радиации и радиоактивное загрязнение среды. 28 февраля-3 марта, Сыктывкар, 2006г. - С. 103-104.
14. Мамедли С.А., Шамилов Э.Н., Фараджов М.Ф, Абдуллаев А.С. Генозащитное действие экстракта зеленых плодов грецкого ореха на хромосомные аберрации в проростках Allium cepa. /Российская Академия Наук, Международная Ассоциация Академий Наук, Международный радиоэкологический Союз. V Съезд по радиационным исследованиям. 10-14 апреля 2006 г. Тезисы докладов. -Том 2.- Москва, 2006.- С. 44
15. Мамедли С. А. Генозащитное действие ретинол-ацетата в клетках E. Coli.//AMEA, Xəbərlər, Biologiya elmləri .- № 1-2. - Bakı. - 2006. - S. 109-117.
16. Шилина Ю.В., Мамедли С.А., Рашидов Н.М. Спонтанная и индуцированная генетическая нестабильность соматических клеток растений /Вiсник Украiнского Товариства Генетикiв i Селекцiонерiв. - 2006. - Т.4, №2. - С. 249-271.
17. Şamilov E.N., Abdullayev A.S., Məmmədli S.A., Əzizov İ.V. Aşağı və kritik dozalarda şüalandırılmış Triticum, Zea mays, Allium cepa toxumlarında radioprotektorların fotosintez piqmentlərinə və xromosom aberrasiyalarına təsiri. /Botanika institutunun елми əsərləri. - Бакы, 2006. – С. 344- 352.
18. Rzayev A.A., Huseynova Z.H., Suleymanova A., Mamedli S.А., Azizov I.V. Comparative study of radioprotective properties of pyrocatechol, thiocarbamide, rutin and their iron complexes. //European Radiation Research 2006, The 35th Annual Meeting of the European Radiation Research Society and The- 4th Annual Meeting of the Ukrainian Society for Radiation Biology.- 22nd to 25 th August, 2006. Kyiv.- Ukraine.- Р.99.
19. Şhamilov E.N, Rzayev A.A., Huseynova Z.H. , Mamedli S.A. , Azizov I.V. Influence of complexes of iron on genetic changes at γ-irradiated wheat./The fourth Eurasian conference on Nuclear science and its application. October 31 - November 3, 2006 Baku, Azerbaican. - Р. 116.
20. Мамедли С.А. Протекторная активность ретинол-ацетата в сочетании с витаминами Е и КI //Sağlamlıq, Bakı. - 2006.- С. 133-139.
21. Мамедли С.А. Радиационно-индуцированная нестабильность генома у растений и бактерий. Баку. Элм. -256с.
22.Мамедли С.А., Гродзинский Д.М. Роль типа опыления в проявлении радиационно-индуцированной нестабильности генома у растений.//Доповиди НАН Украины. - № 7.- 2007. - С. 165-170.
23. Shamilov E.N., Rzayev A.A., Huseynova Z.H., Suleymanova A.S., Mamedli S.A., Azizov I.V. Influence of complexes of iron on genetic changes at g -irradiated wheat /The fourth Eurasian conference on Nuclear science and its application. October 31 - November 3, 2006. - Baku, Azerbaican. - 2007. - Р. 230-236.
24. Мамедли С.А., Халилов Р.И. Радиопротекторное воздействие препаратов рутина и рутината-железа на семена пшеницы. //BDU Хəbərləri. - Bakı. - 2007. - №3. - С. 69-74.
25. Мамедли С.А. Радиопротекторные свойства экстракта софоры.//Сб. Проблеми Радiацiiоннoi Медицини та Радiобiологii. - Киев. - 2006. - 12 выпуск.-С. 258-265.
26. Мамедлi С.А. Радiопротекторна дiя препаратiв рослинного походження //Карантин i Захист Рослин. - Киев. - 2007. - №4.- С. 27.
27. Мамедли С.А. Радиационно-индуцированная нестабильность генома у растений табака //Харчовi добавки харчування здоровоi та хвороi людини. - Материалы другоi мiжгалузевоi мижнародноi науково-практичноi конференцii, 5-6 квiтня 2007 року.- Донецк, 2007.- С. 133-134.
28. Мамедлi С.А. Радiопротекторна дiя препаратiв рутину, екстрактiв волоського горiху та софори на насiння тютюну//Наукови доповиди Національного аграрного університету. - вып. №1(6). - 2007. - Киев. -http://www.nbuv.gov.ua/e-Journals/nd/2007-1/07msatls.pdf.
29. Məmmədli S.A., Sadıxova N.D. Bəzi dəmir komplekslərinin və qoz ekstraktının genomüdafiə təsiri // Kimya problemləri dərgisi , - № 4. - Bakı -2007. - S. 758-761.
30. Мамедли С.А.. Радиационно-индуцированная нестабильность генома у растений табака./ Науковий Вiсник, НАУ. - 105.- Киев. - 2007. - С. 227-232.
31. Məmmədli S. A.,Xəlilov R.İ. Bitkilərdə ionlaşdırıjı şüaların təsiri ilə yaranmış genomun qeyri –stabil vəziyyətinə çarpaz tozlanmanın təsiri //Fövqaladə hallar və həy.fəal.təhlükəsizliyi prob.10 illik yub.həsr olun.IVBeyn. Simp.mat. - 15-16 noyabr,2007. - Bakı. - 2007. - S. 176-179.
32. Mamedli S.A. Antioxidant properties of the extract of sophora//Natural cataclysms and global problems of the modern civilization. – Baku. - 2007. - P. 534-538.
33. Məmmədli S.A.. Şüalandırılmış bitki toxumlarında radioprotektorların təsirilə genomun qeyri-stabilliyinin tənzimlənməsi//Akademik H. Əliyevin 100 illik yub.həsr olun.elmi konfrans. mat. - 5-7 dekabr, Bakı . - 2007. - S. 62-68.
34. Мамедли С.А., Садыгова Н.Д., Потекторное воздействие препаратов растительного происхождения на семена Allium Cepa L.//БДУ Хябярляри. - Бакы.- 2008. - №3. - С. 73-78.
35. Мамедли С.А. Антимутагенное и антиоксидантное действие препаратов растительного происхождения при облучении семян Allium Cepa L./Досягненя i проблеми генетики, селекцii та бiотехнологii: збiрник наукових праць. –Т. 2.- Киiв: Логос, 2007. – С. 528-532.
36. Мамедли С.А. Радиационно-индуцированная нестабильность генома у растений и бактерий. Баку: Элм; - 2007. – 256 c.
37. Мамедли С.А. Радиационно-индуцированная нестабильность генома у растений лука Allium Cepa L //Ekoenerqetika, №2. - Baku. - 2007. - S. 26-29.
38. Мамедли С.А., Садыгова Н.Д. Генозащитное действие препаратов растительного происхождения на семена Allium Cepa L. //BDU Xəbərləri. - Bakı.- 2008. - №3. - S. 62-67.
39. Мамедли С.А. Протекторного действия ретинол-ацетата при индукции мутаций УФ-светом. //Sağlamlıq, Bakı. - 2008. - S. 139-143.
40.Məmmədli S.A.,Sadıxova N.D. Radioprotektorların təsirilə genomun qeyri-stabilliyinin tənzimlənməsi. // Kimya problemləri dərgisi, № 3.- Bakı. - 2008. -S. 529-532.
41. Мамедли С.А., Садыгова Н.Д. Роль типа опыления в проявлении радиационно-индуцированной нестабильности генома в клетках Allium Cepa L. //БДУ Хябярляри. - Бакы. - 2009. - №2. - С. 92-97. 42. Мамедли С.А. Радиопротекторная активность витаминов А, Е и К1 // Azərbaycan Aqrar Elmi. – Bakı. - 2009.- №3-4. – S. 126-128.
43.Мамедли С.А. Экологическое определение проявлений нестабильности генома у перекрестно опыляющихся растений. ATC-nin əsərlər toplusu. - Bakı. - 2009. –X1 c.11-h. - S. 527-535.
44. Мамедли С.А., Халилов Р.И., Новрузов В.С. Протекторные действия ретинол-ацетата на спонтанные и индуцированные УФ-светом мутации. // Gəncə Dövlət Universiteti.Elmi Xəbərləri. - Gəncə. - 2009. - №1. - С. 122-128.
45. Мамедли С.А. Уровень перекисного окисления липидов в клетках ALLIUM CEPA после обработки семян растительными препаратами /Фактори експериментальної еволюції організмів. Зб. Наукових праць, т. 9 – Київ: Логос, 2011. – С.472-476.
46. Məmmədlı S.A. Ətraf mühitin canlı orqanizmlərdə yaratdığı ekogenetik dəyişkənliklər //Radiasiya tədqiqatları və onların praktiki aspektləri.V111 konf. Bakı.20-21noyabr, 2013.s131.
47. Sevil Akif Mamedli. Radioprotective properties of Sophora extract. European Journal of Biophysics.Vol. 2, No. 3, 2014, pp.13-16.doi.10.11648/j.ejb.20140203.11.
48. Sevil A. Mamedli.Effects of plant drugs on lipid peroxidation in irradiated cells onion seeds. Journal of Advancesin Biology.Vol. 5, No. 3.2014.pp.728-731.
49. Sevil Mamedli. Study of Pollination Type Role in the Manifestation of Genome Genetic Instability in Nicotiana tabacum L.Cells. International Journal of Scientific Research. Vol.3.2014. pp.486-488.
50. Sevil Akif Mamedli. Gene protection effect of the Retinol-acetate upon the spontaneous and UV-light induced mutations// The Journal of Radiology Photon-126, Photon 126 (2015) 202-206 https://sites.google.com/site/photonfoundationorganization/home/the-journal-of-radiology Short Communication. ISJN: 5743-8483: Impact Index: 5.20
51. Muslumova,Z.H.Mammadli,S.A.Faracov M.F. Protection of agricultural plants in the natural and technogenical contaminated areas, problems of food safety// Emergency cases and safe life international scientific practical conference dedicated to 10th anniversary of Ministry of Emergency Cases 2015. İNİS volum 47/1.İNİS İssue 45/1
52. MəmmədliS.A.,Əhmədzadə G.Y. Allium cepa l. Toxumlarina bitki mənşəli preparatlarin protektor təsiri //Gence Texnologiya Universtiteti- 2017, S.275-277
53. Мəmmədli S.A., Müslümova Z.H., Fərəcov М.F. Araz çayi ətrafi ərazilərdə torpaq və su mənbələrinin ekoloji monitorinqi//AMEA,Torpaqsünaslıq və Aqrokimya jurnalı. Cild-23,No 1-2, 2018. S.225-228
54. Mamedli S.A., Faradjov M.F., Muslimova Z.X., Nurubeyli T.K., Ecological monitoring of the environment in the coastal areas of the Araz River// International Educational Applied Scientifik Research Journal (IEASRJ)Valum:2,Issue:10, 2017-oct. P. 1-3
55. Мəmmədli S.A., Müslümova Z.H., Fərəcov М.F. İmişli rayonunun torpaq,su mənbələrinin agır metal və radionuklid tərkibinin analizi// H.Əliyevin 110illik yubileyi ,Torpaqsunasliq İnst. s. 82
56. Mamedli Sevil Akif, The Role of the Pollination Experience in the Manifestation of the Genetics Instability of the Genom in Cells Nicotiаna tabacum L. and Antioxidant Properties of the Extract of Sophora //TheJournal ofGeneticshttps://sites.google.com/site/photonfoundationorganization/home/the-journal-of-genetics Original Research Article. ISJN: 4255-7158: Impact Index: 5.38, 118 (2018) P. 182-189
57. Mamedli Sevil Akif, A study of the pattern of genetic instability of the genome in Nicotiana tabacum L. cells and the antioxidant properties of the extract of Sophora// JOKULL Journal,İSSN,0449 -0576,Vol.68,No.10,Oct.2018
58. Mamedli Sevil Akif, The Influence of Herbal Preparations on the level of Lipid Peroxidation// JOKULL Journal,İSSN,0449 -0576 ,Vol.68,No.10,Oct.2018
59. Mamedli S.A.,AslanovR.KH. Induced and Anti-Carcinogenic Genetic Instability of Genoma Plants Allium Cepa L.// JOKULL Journal,İSSN,0449 -0576,Vol.68, No.11,Nov.2018
60. Мамедли С. А. , Ахмедзаде Г.Я. Радиопротекторное воздействие экстракта корки и листья граната на уровень хромосомных аберраций у Allium cepa// Journal of Radiation Research. Baku, Azerbajcan, N2,T.5,2018, P.360-363.
61. Məmmədli S.A.,Əhmədzadə G.Y, ALLIUM CEPA L. Toxumlarına bitki mənşəli Nar ekstraktının radioprotektor təsiri // BDU- Xəbərləri, N 3,2018, N-3,SS.58-63.
62. Mamedli S. A., AhmedzadeG.Y., Radioprotective effect of extract pomegranate peel and leaves on the level of chromosomal aberrations in Allium cepa L. SEEDS// THE 7Th Congress of Ukrainian Radiobiological Society with International Participation, Dedicated to the memory of Academician Grodzynsky Dmytro Mykhailovych,1st – 4th October 2019, Kyiv, Ukraine.
63. Məmmədli S. A., Əhmədzadə G. Y., Buğda cücərtilərinə bitki mənşəli nar ekstraktının radioprotektor təsiri.// Elmi Xəbərlər Məcmuəsi Jurnalı,Gəncə,N-2/2019., S.15-19
64. Sevil Mamedli, Determination of genetic instability of the genome in nicotiana tabacum L.cells and stabilization with sophora extract.// Proceedings of the 7th International Conference on Control and Optimization with Industrial Applications (http://coiaconf.org/en/view/pages/22)Volume ı ,26-28 august Baku 2020, P.263-265.
65. Sevil Mamedli, The effect of extracts of walnut,sophora and rutin on the level of lipid peroxidation.// Proceedings of the 7th International Conference on Control and Optimization with Industrial Applications(http://coiaconf.org/en/view/pages/22)Volume 1,26-28 august Baku 2020, P.266-269
66. Sevil Mamedli, Induced and anti-carcinogenic genetic instability of genoma in plants Allium cepa L.// Proceedings of the 7th International Conference on Control and Optimization with Industrial Applications(http://coiaconf.org/en/view/pages/22)Volume ıı,26-28 august Baku 2020, P.236-238
67. Mammadli S.A.,Farajov M.F.,Muslumova Z.H., Environmental monitoring in some villages of Saatli and Imishli districts// Journal of Radiation Research. Baku, Azerbajcan, Vol. 7, N 2, 2020, PP.28-33. 68. Mammadli S.A., Muslumova Z.H., Farajov M.F. Study of the radioprotective properties of rutin and its complexes in plant model systems// Journal of Radiation Research. Baku, Azerbajcan, VOL 8,N2,,2021,P.52-59.
69. Muslumova Z.H., Mammadli S.A., Farajov M.F. Effect of sodium and potassium humate in adaptive reaction of Zea mays under radiation stress. International Journal of Biology Sciences.Vol.4, Issue 1, 2022, Page N 9-15.
70. Müslümova Z.H., Məmmədli S.A., Fərəcov M.F. Polifunksional liqand tərkibli birləşmələrin şüalanmadan qoruyucu xüsusiyyətlərinin qiymətləndirilməsi. “Ekologiya və torpaqşünaslıq elmləri XXI əsrdə” III respublika Elmi Konfransı. 2022. səh. 37-39
71. Muslumova Z.H., Mammadli S.A., Farajov M.F. Study of radioprotective properties of potassium humate in gamma irradiated wheat seedlings. Journalof Stress Physiology and Biohemistry.vol.18.N3, 2022.p.59-65.

Pedaqoji fəaliyyəti:
Azərbaycan Texniki Universiteti

Digər fəaliyyəti:
Azərbaycanın Ziyalı Qadınlar Birliyinin sədri

Təltif və mükafatları:
Johann Wilhelm Ritter Research Award in Radiology, Reference No QD-776003102015, Date: 03 October, 2015.

İş yeri və ünvanı:
AZ 1143, Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri, AR Elm və Təhsil Nazirliyinin Radiasiya Problemləri İnstitutu, H.Cavid prospekti 121.

Vəzifəsi: Aparıcı elmi işçi

Mobil tel: (+994 55) 6441810, (+994 50) 6404015

E-mail: sevil.mamedli@gmail.com, azeri_wom@yahoo.com