RADİASİYA PROBLEMLƏRİ İNSTİTUTU
AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI
FİZİKA-RİYAZİYYAT VƏ TEXNİKA ELMLƏRİ BÖLMƏSİ
| AZE | ENG | RUS |

Elmlər doktorları

Abdullayev Adil Polad oğlu

Abdullayev Adil Polad oğlu Anadan olduğu yer: Azərbaycan Respublikası, Ağstafa rayonu, Poylu kəndi

Təvəllüdü: 30.03.1969

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi: Bakı Dövlət Universiteti

Elmi dərəcəsi: Fizika üzrə elmlər doktoru, professor

Elmi rütbəsi: Dosent

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:
- ixtisas şifri və adı: 01.04.10 – “Yarımkeçirici və dielektriklər fizikası”;
- mövzunun adı: “TlS və TlIn1-xRxS2 (R=Fe, Ge, Au, Si) bərk məhlulunun polimorf modifikasiyalarının dielektrik xassələrinin və qəfəsin dinamikasının əsas xüsusiyyətləri”

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:
- ixtisas şifri və adı: 2220.01 – “Yarımkeçiricilər fizikası”, 2225.01 – “Radiasiya materialşünaslığı”
- mövzunun adı: “Radiasiya təsirinə məruz qalmış А3В6 və А3В3С26 qruplu zəncirvari kristallarda dielektrik relaksasiyasının və keçiriciliyin xüsusiyyətləri”

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı: 108
- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı: 32
- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı: 12

Əsas elmi nailiyyətləri:
Elektrik sahəsi və γ-radiasiyanın təsirinə məruz qalmış A3B6 və A3B3C26 qruplu kristallarda elektrik keçiriciliyinin və superion keçiriciliyinin, dielektrik relaksasiyasının, “S”-şəkilli çevirmə və yaddaş hadisəsi mexanizmlərini müəyyənləşdirmişdir.

Elmi əsərlərinin adları:
1. Сардарлы Р.М., Абдуллаев А.П., Гусейнов Г.Г., Наджафов А.И., Эюбова Н.А. Полиморфизм и фазовые переходы в TlS. Кристаллография. М. 2000, том.45, №4, с.606-610.
2. А.И. Наджафов, Г.Г. Гусейнов, О.З. Алекперов, Р.М. Сардарлы, А.П. Абдуллаев, Н.А. Эюбова. Полиморфное превращение в TlSe и электрофизические свойства фаз. Кристаллография. М. 2008, том. 53, № 5, с. 864-868.
3. Р.М. Сардарлы, О.А. Самедов, А.П. Абдуллаев, Э.К. Гусейнов, Ф.Т. Салманов, Г.Р. Сафарова. Особенности проводимости γ-облученных кристаллов TlGaTe2 с наноцепочечной структурой. Физика и техника полупроводников, 2010, том 44, вып. 5. с. 610-614.
4. Р.М. Сардарлы, О.А. Самедов, А.П. Абдуллаев, Ф.Т. Салманов. Гигантская диэлектрическая релаксация в кристаллах TlGaTe2. Физика твердого тела. 2011. том. 53. вып. 8. с. 1488-1492
5. Р.М. Сардарлы, О.А. Самедов, А.П. Абдуллаев, Э.К. Гусейнов, Э.М. Годжаев,Ф.Т. Салманов. Суперионная проводимость в кристаллах TlGaTe2. Физика и техника полупроводников, 2011, том 45, вып. 8. с. 1009-1013.
6. Rauf Sardarly, Oktay Samedov, Adil Abdullayev, Famin Salmanov, Andzej Urbanovic, Fre´de´ric Garet, Jean-Louis Coutaz. Superionic Conductivity in One-Dimensional Nanofibrous TlGaTe2 Crystals Japanese Journal of Applied Physics 50 (2011) 05FC09-1 - 2
7. Р.М. Сардарлы, О.А. Самедов, А.П. Абдуллаев, Ф.Т. Салманов, О.З. Алекперов, Э.К. Гусейнов, Н.А. Алиева. Суперионная проводимость, эффекты переключения и памяти в кристаллах TlInSe2 и TlInTe2. Физика и техника полупроводников, 2011, том 45, вып. 11, с. 1441-1445.
8. Р.М. Сардарлы, О.А. Самедов, А.П. Абдуллаев, Э.К. Гусейнов, Ф.Т. Салманов, Н.А. Алиева, Р.Ш. Агаева. Ионная проводимость и диэлектрическая релаксация в кристаллах TlGaTe2 облученных γ – квантами. Физика и техника полупроводников, 2013, т. 47, в. 5. с. 696-701.
9. Наджафов А.И., Алекперов О.З., Гусейнов Г.Г., А.П. Абдуллаев. Получение и свойства твердого раствора (TlInSe2)0,96Se0,04. Неорганические материалы. 2012, № 12, т. 48, с. 1309-1313
10. Р.М. Сардарлы, О.А. Самедов, А.П. Абдуллаев, Ф.Т. Салманов. Ионная проводимость и диэлектрическая релаксация в кристаллах TlGaTe2 облученных γ – квантами. Физика и техника полупроводников, 2013, том 47, в. 5, с. 696-701.
11. Р.М. Сардарлы, О.А. Самедов, А.П. Абдуллаев, Н.А. Алиева, Э.К. Гусейнов, И.С. Гасанов, Ф.Т. Салманов. Поляризация, вызванная объемными зарядами, и ионная проводимость в кристаллах TlInSe2. Физика и техника полупроводников, 2014, т. 48, в. 5, с. 442-447.

Pedaqoji fəaliyyəti: Heydər Əliyev adına Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbi, Riyaziyyat və Fizika kafedrası, Professor.

Əsas iş yeri və ünvanı: Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Radiasiya Problemləri İnstitutu, AZ1143, B.Vahabzadə 9

Vəzifəsi: Aparıcı elmi işçi

Xidməti tel.: (+994 12) 5383224 (124)
Mobil tel.: (+994 50) 6453139
E-mail: adilabdullayev@rambler.ru