RADİASİYA PROBLEMLƏRİ İNSTİTUTU
AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI
FİZİKA-RİYAZİYYAT VƏ TEXNİKA ELMLƏRİ BÖLMƏSİ
| AZE | ENG | RUS |

Elmlər doktorları

Abdullayev Adil Polad oğlu

Abdullayev Adil Polad oğlu Anadan olduğu yer: Azərbaycan Respublikası, Ağstafa rayonu, Poylu kəndi

Təvəllüdü: 30.03.1969

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi: Bakı Dövlət Universiteti

Elmi dərəcəsi: Fizika üzrə elmlər doktoru

Elmi rütbəsi: Professor

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:
- ixtisas şifri və adı: 01.04.10 – “Yarımkeçirici və dielektriklər fizikası”;
- mövzunun adı: “TlS və TlIn1-xRxS2 (R=Fe, Ge, Au, Si) bərk məhlulunun polimorf modifikasiyalarının dielektrik xassələrinin və qəfəsin dinamikasının əsas xüsusiyyətləri”

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:
- ixtisas şifri və adı: 2220.01 – “Yarımkeçiricilər fizikası”, 2225.01 – “Radiasiya materialşünaslığı”
- mövzunun adı: “Radiasiya təsirinə məruz qalmış А3В6 və А3В3С26 qruplu zəncirvari kristallarda dielektrik relaksasiyasının və keçiriciliyin xüsusiyyətləri”

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı: 155
- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı: 41
- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı: 16

Əsas elmi nailiyyətləri:
Elektrik sahəsi və γ-radiasiyanın təsirinə məruz qalmış A3B6 və A3B3C26 qruplu kristallarda elektrik keçiriciliyinin və superion keçiriciliyinin, dielektrik relaksasiyasının, “S”-şəkilli çevirmə və yaddaş hadisəsi mexanizmlərini müəyyənləşdirmişdir.

Elmi əsərlərinin adları:
1. Сардарлы Р.М., Абдуллаев А.П., Гусейнов Г.Г., Наджафов А.И., Эюбова Н.А. Полиморфизм и фазовые переходы в TlS. Кристаллография. М. 2000, том.45, №4, с.606-610.
2. А.И. Наджафов, Г.Г. Гусейнов, О.З. Алекперов, Р.М. Сардарлы, А.П. Абдуллаев, Н.А. Эюбова. Полиморфное превращение в TlSe и электрофизические свойства фаз. Кристаллография. М. 2008, том. 53, № 5, с. 864-868.
3. Р.М. Сардарлы, О.А. Самедов, А.П. Абдуллаев, Э.К. Гусейнов, Ф.Т. Салманов, Г.Р. Сафарова. Особенности проводимости γ-облученных кристаллов TlGaTe2 с наноцепочечной структурой. Физика и техника полупроводников, 2010, том 44, вып. 5. с. 610-614.
4. Р.М. Сардарлы, О.А. Самедов, А.П. Абдуллаев, Ф.Т. Салманов. Гигантская диэлектрическая релаксация в кристаллах TlGaTe2. Физика твердого тела. 2011. том. 53. вып. 8. с. 1488-1492
5. Р.М. Сардарлы, О.А. Самедов, А.П. Абдуллаев, Э.К. Гусейнов, Э.М. Годжаев,Ф.Т. Салманов. Суперионная проводимость в кристаллах TlGaTe2. Физика и техника полупроводников, 2011, том 45, вып. 8. с. 1009-1013.
6. Rauf Sardarly, Oktay Samedov, Adil Abdullayev, Famin Salmanov, Andzej Urbanovic, Fre´de´ric Garet, Jean-Louis Coutaz. Superionic Conductivity in One-Dimensional Nanofibrous TlGaTe2 Crystals Japanese Journal of Applied Physics 50 (2011) 05FC09-1 - 2
7. Р.М. Сардарлы, О.А. Самедов, А.П. Абдуллаев, Ф.Т. Салманов, О.З. Алекперов, Э.К. Гусейнов, Н.А. Алиева. Суперионная проводимость, эффекты переключения и памяти в кристаллах TlInSe2 и TlInTe2. Физика и техника полупроводников, 2011, том 45, вып. 11, с. 1441-1445.
8. Р.М. Сардарлы, О.А. Самедов, А.П. Абдуллаев, Э.К. Гусейнов, Ф.Т. Салманов, Н.А. Алиева, Р.Ш. Агаева. Ионная проводимость и диэлектрическая релаксация в кристаллах TlGaTe2 облученных γ – квантами. Физика и техника полупроводников, 2013, т. 47, в. 5. с. 696-701.
9. Наджафов А.И., Алекперов О.З., Гусейнов Г.Г., А.П. Абдуллаев. Получение и свойства твердого раствора (TlInSe2)0,96Se0,04. Неорганические материалы. 2012, № 12, т. 48, с. 1309-1313
10. Р.М. Сардарлы, О.А. Самедов, А.П. Абдуллаев, Ф.Т. Салманов. Ионная проводимость и диэлектрическая релаксация в кристаллах TlGaTe2 облученных γ – квантами. Физика и техника полупроводников, 2013, том 47, в. 5, с. 696-701.
11. Р.М. Сардарлы, О.А. Самедов, А.П. Абдуллаев, Н.А. Алиева, Э.К. Гусейнов, И.С. Гасанов, Ф.Т. Салманов. Поляризация, вызванная объемными зарядами, и ионная проводимость в кристаллах TlInSe2. Физика и техника полупроводников, 2014, т. 48, в. 5, с. 442-447.

Kitablar:
1. Optika. AAHM mətbəəsi. Bakı 2015. 230 s.
2. Fizika fənni üzrə laboratoriya işləri. AAHM mətbəəsi. Bakı 2015. 36 s.
3. Mexanika. Hərbi Akademiya mətbəəsi. Bakı 2016. 253 s.
4. Molekulyar fizika və termodinamika. Hərbi Akademiya mətbəəsi. Bakı 2017. 244 s.
5. Elektromagnetizm. Hərbi Akademiya mətbəəsi. Bakı 2019. 447 s. (çapda)

Pedaqoji fəaliyyəti: Heydər Əliyev adına Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbi, Riyaziyyat və Fizika kafedrası, Professor.

Əsas iş yeri və ünvanı: Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Radiasiya Problemləri İnstitutu, AZ1143, B.Vahabzadə 9

Vəzifəsi: Baş Elmi işçi

Xidməti tel.: (+994 12) 5383224 (124)
Mobil tel.: (+994 50) 6453139
E-mail: adilabdullayev@rambler.ru