RADİASİYA PROBLEMLƏRİ İNSTİTUTU
AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI
FİZİKA-RİYAZİYYAT VƏ TEXNİKA ELMLƏRİ BÖLMƏSİ
| AZE | ENG | RUS |

Elmlər doktorları

Məhərrəmov Arif Musa oğlu

Arif Musa oğlu MəhərrəmovAnadan olduğu yer: Ermənistan Respublikası, Spitak rayonu, Qursalı kəndi

Təvəllüdü: 22.01.1952

Təhsili: Azərbaycan Dövlət Universiteti

Elmi dərəcəsi: Fizika-riyaziyyat elmləri doktoru

Elmi rütbəsi: Professor

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu::
- ixtisas şifri və adı: 01.04.10 – "Yarımkeçiricilər və dielektriklər fizikası"; 01.04.17 – "Kimyəvi fizika"
- mövzunun adı: Polimer dielektriklərin üstmolekulyar quruluşunun elektrik köhnəlmə prosesinə təsiri

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:
- ixtisas şifri və adı: 01.04.19 – "Polimerlər fizikası"; 01.04.17 – "Kimyəvi-fizika"
- mövzunun adı: Polimer kompozitlərin elektret, pyezoelektrik xassələrinin quruluş, elektrik və radiasiya ilə modifikasiyası

Çapdan çıxmış elmi əsərlərin ümumi sayı: 274

Xaricdə çıxmış elmi əsərlərin sayı: 138

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı: 15

Kadr hazırlığı:
- fəlsəfə doktorlarının sayı: 5

Əsas elmi nailiyyətləri: Aktiv xassəli polimerlərdə və kompozit materiallarda üstmolekulyar quruluşun onlarda radiasiyanın təsiri ilə baş verəcək proseslərə təsiri öyrənilmişdir. Yüksək elektret və pyezoxassəli polimer materiallardan γ-dozimetriyada istifadə imkanları göstərilmişdir. Nazik təbəqəli polimerlərdə radiasiya kimyəvi proseslərin mexanizm və istiqaməti müəyyən edilmişdir.
Elektroaktiv xassəli nazik təbəqəli polimer kompozitlər alınmış və radiasiya ilə modifikasiya proseslərinin öyrənilmiş, onlarda γ-dozimetriyada istifadə imkanları araşdırılmışdır. Polimer-metal oksid kompozit sistemlərinin elektrofiziki və elektroaktiv xassələrinə γ-radiasiyanın təsiri öyrənilmişdir. Elektrik sahəsinin təsiri ilə məhluldan kristallaşmış viniliden-ftoridlə tetraftoretilen sopolimeri lövhələrində quruluş dəyişiklikləri öyrənilmişdir. Polimer-lüminafor kompozit sistemlərinin γ- şüalanma ilə modifikasiyası tədqiq olunmuşdur.
Polimer təbəqələrin orientasion dartılması ilə yaranmış kreyzlərdə kimyəvi sorbsiya üsulu ilə müxtəlif tip nanohissəciklər (CdS, CuS, CdSe və s.) formalaşdırılmış və onlarda elektret yüklərinin relaksasiyası, elektrofiziki və radiotermilüminessensiya xassələri öyrənilmişdir.

Elmi əsərlərinin adları:
1. Структурное и радиационное модифици-рование электретных, пьезоэлектрических свойств полимерных композитов. Баку, 2001, c. 325 (Монография).
2. Диэлектрические свойства высоконаполненных композитов полипропилена при сверхвысоких частотах. Влияние влаги.// Пластические массы, 1993, №5, с. 19-21.
3. Radiation modification of piezoelectric properties of polymer piezoceramic composites.// Phys. stat. sol. 1999, vol.174, pp.551-555.
4. О природе поляризации и пъезоэлектричества в сополимере винилиденфторида с тетрафторэтиленом. //ВМС, сер. А, 1998, т.40, №6, с. 982-987.
5. Действие УФ-излучения на электретные свойства полимеров.// Химическая физика, 2001, т.20, №9, с.34-38.
6. Электретный эффект пленок поли-п-ксилилена. // Хим.физ., 2003, т.23, №1, с.102-105.
7. Об структурных аспектах радиационного модифицирования диэлектрических свойств полиолефинов.// Химия высоких энергий, 2005, т.39, №3, с. 176-182.
8. Об особенностях пъезоэлектричества в полимерных композитах с неоднородной поляризацией. //Электрон.обр.материалов, 2004, №2, с.55-58.
9. Роль поверхности при получения тонких полимерных пленок сополимере ПВД/ТеФЭ.// Поверхность, 2005, №7, с.83-87.
10. Изучения влияния предварительного УФ-облучения на процессы электризации композиции эпоксидной смолы с изометил-тетрагидро-фталевым ангидридом.// Пласт.массы, 2007,№2, с.20-22.
11. Зарядовое состояние композиций на основе полиэтилена с полупроводниковым наполнителем TlİnSe2.// Электрон.обр.материалов 2007, №2, с.84-88.
12. Радиотермолюминесценция γ-облученных композиций полипропилена с дисперсными оксидами.// Электрон. обр. материалов, 2009, №5, с.105-108.
13. Короноэлектреты на основе композитов полипропилена диспергированных TlİnxGe1-xSe2.//Электрон. обр. материалов, 2010, №2, с.92-95.
14. Диэлектрические свойства и особенности совместимости полипропилена с диметилфенилвинилоксановым эластомером СКТФВ-2001.// Материаловедения, 2011, №3, с.18-21.
15. Coronoelectrets based on composite of high density polyethylene with TeGaSe2 filler.// Surface Enjen. And Electr., 2010, v.46, No 6, pp.615-619.
16. Relaxation of the electret charges of PET films after the action of aerosol particles.// Surf.enjen. and Appl. electrc., 2012, v.48, №4, p.343-347.
17. Electrical properties of PLD-CdS nanocomposites based on Pre-irradiated polymers. // Int. Conf., Nucl. Sci. and IIS-Appl. Samarakand, 2012, pp. 203-204.
18. Новые электретные композиты для дозиметрии γ-излучения.// M.Kərimovun 60 illik yub. konf. mat., 2008, Bakı, c. 108-115.
19. Особенности зарядового состояния композитов полипропилен – оксиды металлов.// Физика и химия обработки материалов, 2013, №1, с.57-60.
20. Релаксация электретных зарядов γ-облученных пленок полиэтилентерефталата в условиях высокой влажности. // Проблемы энергетики, 2013, №3, с.35-42.

Pedaqoji fəaliyyəti:
Azərbaycan Kooperasiya Universiteti, Ümumtexniki fənnlər kafedrası, professor, 0,5 ştat

Təltif və fəxri adlar:
AMEA-nın fəxri fərmanı

İş yeri və ünvanı:
AMEA-nın Radiasiya Problemləri İnstitutu, AZ1143, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., B.Vahabzadə küç.,9

Vəzifəsi: Laboratoriya rəhbəri

Xidməti tel: (+994 12) 5383224, (994 12)5393413
Mob tel.: (+994 50) 3805796, (+994 50) 2822720
Ev tel.: (+994 12) 5681433
Faks: (+994 12) 5398318
E-mail: arifm50@rambler.ru, arifm50@yandex.ru