RADİASİYA PROBLEMLƏRİ İNSTİTUTU
AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI
FİZİKA-RİYAZİYYAT VƏ TEXNİKA ELMLƏRİ BÖLMƏSİ
| AZE | ENG | RUS |

Elmlər doktorları

Mədətov Rəhim Səlim oğlu

Mədətov Rəhim Səlim oğluAnadan olduğu yer: Azərbaycan Respublikası, Şəki ş.

Təvəllüdü: 05.09.1949

Təhsili: Azərbaycan Dövlət Universiteti, fizika

Elmi dərəcəsi: Fizika-riyaziyyat elmləri doktoru

Elmi rütbəsi: Professor

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:
- ixtisas şifri və adı: 01.04.10 – "Yarımkeçiricilər və dielektriklər fizikası"

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:
- ixtisas şifri və adı: 01.04.10 – "Yarımkeçiricilər və dielektriklər fizikası"; 2225.1 – "Radiasiya materuialşünaslığı"

Çapdan çıxmış elmi əsərlərin ümumi sayı: 120
- xaricdə çıxmış elmi əsərlərin sayı: 72
- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı: 45

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı: 17

Kadr hazırlığı:
- fəlsəfə doktorlarının sayı: 10
- elmlər doktorlarının sayı: 9

Əsas elmi nailiyyətləri: Yarımkeçirici materiallarda və onlar əsasında hazırlanmış strukturlarda fotovoltaik və radiasiya effektlərinin tədqiqi ilə məşğulam. İlk dəfə GeSi bərk məhlulları əsasında fotoqəbuledicilər hazırlanmış və onlarda fotovoltaik və radiasiya effektləri yaranma şərtləri müəyyən olunmuşdur. Alınmış nəticələr əsasında fotoçeviricilərin praktikitədbiq üsulları işlənilmişdir. İlk dəfə Ge-Si strukturlarında elektron və qamma-kvantların təsiri ilə radiasiya stimüllaşdırıcı effekt müşahidə edilmişdir. A3B6 laylı kristallarında radiasiya effektləri öyrənilmişdir. Həmin effektlərin öyrənilməsi zamanı qamma-kvantlardan, elektron və proton şüalarından istifadə edilmişdir. Müəyyən edilmişdir ki, qamma-kvantların laylı kristallara ilkin təsiri nəticəsində keçiriciliyin qismən kompensasiyası baş verir, yüksək şüalanma dozalarında isə ilkin komplekslərin dissosiasiyası nəticəsində keçiricilik artır. Fotokeçiriciliyə təsir mexanizmi isə şüalanma zamanı yaranan defektlərin təbiətindən asılı olduğu müəyyən edilmişdir. Tədqiqatlar zamanı alınan nəticələr əsasında laylı kristalların davamlığının artırılma üsulu yaradılmışdır. Proton şüalarının təsiri Rezerfort əks səpilmə üsulu ilə tədqiq edilmişdir. Müəyyən edilmişdir ki, şüalanma zamanı yaranan defektlər anion təbiətlidir və defektlərin kristalın səthyanı və həcmdə paylanma qaydası aşkar edilmişdir. Şüalanma dozasının qiymətinə görə amorflaşmanın astana qiyməti təyin edilmişdir. Alınmış nəticələr laylı kristallarda kvant çuxurunun yaradılmasında istifadə edilir. Yaradılan kvant çuxurlarının xassələrinin tədqiqi istiqamətində tədqiqatlar davam etdirilir. Belə çuxurların yaradılması radiasiya texnologiyasının tədbiqi ilə işıqsaçan diodların və fotoqəbuledicilərin yaradılmasına imkan verəcəkdir.

Əsas nəşirlərin adları:
1. Madatov R.S., Nadzhafarov A.I., Tagiev T.B., and Gazanfarov M.R. The Mechanism of a Current Passing in TlInSe2 Monocrystalsin Strong Fields. Surface Engineering and Applied Electrochemistry, 2010, Vol. 46, No. 5, pp. 497–500.
2. Р.С.Мадатов, А.И. Наджафов, Т.Б.Тагиев, М.Р., Газанфаров. Влияние ионизирующего излучения на механизм токопрохождения в монокристаллах TlInSe2. ФТТ. 2011., с. 90-95.
3. Madatov R.S., Nadzhafarov A.I., Tagiev T.B., and Gazanfarov M.R., The impact of ionizing radiation on the mechanism of current transition in TlInSe2 monocrystals. Recent Advances in Manufacturing Engineering. 2010, pp. 69-75.
4. R. Madatov, M. Sojoudi, T. Sojoudi, P. Farhadi Achieving steady and stable energy from AlGaAs-GaAs solar cells. ETASR international journal engineering, technology and Applied science Research, 2011, №6, p.151-154

Pedaqoji fəaliyyəti: Azərbaycan Milli Aviasiya Akademiyanın fizika kafedrasinin professoru

Təltif və mükafatları:
1. Azərbaycan MEA-nın təltifi-50 illik yub.
2. Azərbaycan MEA-nın təltifi-60 illik yub.

İş yeri və ünvanı:
AMEA-nın Radiasiya Problemləri İnstitutu, AZ1143, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., B.Vahabzadə küç.,9

Vəzifəsi: Laboratoriya rəhbəri

Xidməti tel.: (+994 12) 5383224
Mobil tel.: (+994 50) 6609715
Ev tel.: (+994 12) 5374387
E-mail: msrahim@mail.ru