RADİASİYA PROBLEMLƏRİ İNSTİTUTU
AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI
FİZİKA-RİYAZİYYAT VƏ TEXNİKA ELMLƏRİ BÖLMƏSİ
| AZE | ENG | RUS |

Elmlər doktorları

Qurbanov Müslüm Əhməd oğlu

Müslüm Əhməd oğlu QurbanovAnadan olduğu yer: Azərbaycan Respublikası, Biləsuvar

Təvəllüdü: 14.03.1952

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi: Azərbaycan Dövlət Universiteti (indiki Bakı Dövlət Universiteti)

Elmi dərəcəsi: Kimya elmləri doktoru

Elmi rütbəsi: Professor

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:
- ixtisas şifri və ixtisasın adı: 02.00.09 – "Radiasiya kimyası"
- mövzunun adı: Metanın radiasiya-kimyəvi karboksilləşdirilməsi

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:
- ixtisas şifri və ixtisasın adı: 02.00.04 – "Fiziki kimya"
- mövzunun adı: Karbon və kükürd oksidlərinin şüalanmanın təsiri ilə baş verən zəncirvari reaksiyalarının fiziki-kimyəvi xüsusiyyətləri

Çapdan çıxmış elmi əsərlərin ümumi sayı: 176
- xaricdə çıxmış elmi əsərlərin sayı: 108
- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı: 100

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı: 14

Kadr hazırlığı:
- fəlsəfə doktorlarının sayı: 5

Əsas elmi nailiyyətləri: Suyun toksiki-üzvü çirkləndiricilərdən radiasiya-kimyəvi təmizlənməsi prosesinin elmi əsaslarının işlənməsi, Hidrogenin PXB-li yağların fotokimyəvi xlorsuzlaşma prosesinə təsiri, PXB-li yağların UB və γ-şülanmadan əvvəl və sonra fraksiya tərkibi və fotolitik parçalanma prosesinin UB-spektroskopiya ilə tədqiqi öyrənilmişdir.

Elmi əsərlərinin adları:
1. Радиационное карбоксилирование метана углекислым газом под действием излучения ядерного реактора. Химия высоких энергий, №6, 1976, Э.П. Клапишевская, В.Д. Тимофеев, Е.А. Борисов, Б.Г. Дзантиев
2. Кинетика и механизм образования моноокиси углерода и водорода при радиолизе смеси углекислого газа и метана, Симпозиум по радиационной химии, 1978, тезисы доклады
3. О механизме радиационно-химического карбоксилирования метана углекислым газом Химия высоких энергий, №2, 1978 стр. 181-182
4. Е.А. Борисов, В.Д. Тимофеев, Э.П. Клапишевская. О возможности образования кислот при эксплуатации ядерных реакторов с теплоносителем СО2. Атомная энергия. том 48, 1980, cтp. 263-264
5. В.К. Керимов, В.Р. Рустамов, З.И. Искендерова. Образование моноокиси углерода и водорода при терморадиолизе СО2 в присутствии паров воды. Химия высоких энергий, №5, 1983, стр. 473-476
6. В.Р. Рустамов, И.И. Мустафаев, З.И. Искендерова, Х.М. Гаджиев. Закономерности фотолиза газовых смесей СО2-Н2О, Химия высоких энергий, №4, 1984.
7. В.Р. Рустамов, З.И. Искендерова, Х.Ф. Мамедов. Фотолиз и радиолиз смесей СО2- Н2О. Вопросы Атомной Науки и Техники, №3, 1985.
8. В.Р. Рустамов, Х.Ф. Мамедов, З.И. Искендерова. Радиолиз газофазных смесей CO2 –H2O. Химия высоких энергий, №6, 1985.
9. В.Р. Рустамов, Б.Г. Дзантиев, З.И. Искендерова, Х.Ф. Мамедов. Цепные превращения при радиолизе газофазных смесей СО2-Н2, Химическая физика, №1, 1986, стр. 135-136.
10. В.Р Рустамов, Мамедов Х.Ф, Искендерова З.И. Фотолиз газовых смесей H2S-CH4. Химия высоких энергий. №6, 1986, стр. 554-555.
11. Х.Ф.Мамедов, З.И.Искендерова. The photolysis and radiolysis of H2S-CH4 gas phase mixture, J.Radioanal.nucl.chem. Letter. 1987, 119/21, 95.
12. Влияние температуры на радиолиз СН4 и смеси H2О+CH4, Химия высоких энергий. №2, 1988 стр. 182-184, Х.Ф. Мамедов, З.И. Искендерова.
13. Gasification of different types of carbon in stream and carbon dioxide in the presence of γ-radiation, Carbon, Vol. 26, №2, pp. 1988, И.И. Мустафаев, Г.М. Гаджиев
14. On the energy transfer at the radiolysis of CH4-H2S gas mixture, J.Radional. and nucler. Chemistry, 1988, V. 128, №3, p. 195, Х.Ф. Мамедов., И.Искендерова.
15. Исследование радиационной и фототермических процессов разложения сероводорода в присутствии гомогенных добавок, Вопросы атомной науки и техники, сeр Aтомно-водородной энергетики и технология, 1989. Вып.2 , Х.Ф. Мамедов, З.И. Искендерова.
16. Кинетика и механизм цепных инициированных излучением реакций превращения СО2 и Н2, Тезисы доклада II Всесоюз. Конф. Теор. Прик. Химии, г. Обнинск, 1990, З.И. Искендерова.
17. Кинетика расходования диоксида сера при радиолизе модельных газовых смесей. Вопросы Атомной Науки и Техники. сeр. Ядерная техника и технология, 1991, Х.Ф. Мамедов, З.И.Искендерова 18. Kinetics of H2S destruction at the radiolysis of CH4-H2S gas mixture, J.Radional. and nucler., Chemis., 1991, V, 149, №2, p.281-284, Х.Ф. Мамедов З.И. Искендерова.
19. Solar production of alternatives fuels 9-th World Hydrogen Energy conference 22-25, June 1992, CNII, Paris, S.Y. Axundov, P.E. Rzaev, S.D. Shakhbazov.
20. Cycle process of hydrogen production from hydrogen sulfide under irradiation, The First international conference on new Energy Systems and Conversions, June, Japan, 1993.
21. A modelling study of the small сconstituents (H2, CO, CH4, NO on the radiation-chemical SО2 removal from flue gases, 9th Inter. Meeting on Radiation Processing Conf. Abstracts, Sept. Istanbul, Turkey. p. 107, 1994, G.M. Ahmedli, N.A. Ibadov.
22. Chain process at radiolysis of gaseous mixtures H2S+02, Ibid, p. 19, 1994, N.V. Nicipor, E.M. Dashoнk, L.I. Salnikov, S.N. Yatsko.
23. О роли реакции CO+SH→COS+H в образовании водорода при взаимодействии СО с H2S, Кинетика и катализ №4,1995, стр.498-500, Х.Ф. Мамедов.
24. Degradation of pollution molecules in the air, initiated by photochemical decay of CI2 under visible light (λ≥300 hm) Inter. Conference Solar Energy of Islamic country, Iran, 1995.
25. Кинетика одновременного окисления СО и SO2 в воздушных смесях инициированного термическим распадом пероксида водорода. Кинетика и катализ, №3, 1996, cтр.343-345, Н.А. Ибадов, З.И. Искендерoва.
26. Removal of CO and S02 from smoke gases. Proceedings of the Fist Inter. Ener. Envenom, Symposium, 1996, Istanbul.
27. Not-traditional purification methods of natural gases from Hydrogen sulphide, Second Trabzon International energy and Environment Symposium TIEES-98, July 26-29, Z.I. Iskenderova.
28. Photolytic transformations of Admixed Molecules in Air Initiated by Сl-Radicals 6-th FECS Conference Chemistry and the Environment, Vol.5, No3,p.l47,1998, Germany, G.M. Ahmedli, V.S. Balayev.
29. Contribution of Azerbaijan Republic on global air pollution, Proceedings of second International Symposium on air quality management at urban regional and global scales., pp. 259-262, 25-28 September 2001 Istanbul-Turkey, S. Khalilov, H. Mahmudov, S. Ahmedova.
30. Radiation - Chemical Processes in PCB - oils and its watcr solutioııs, Book of Abstracts The Fifth Eurasion on Nuclear Science and its Application, 14-17 October, 2008, Ankara – Turkey, pp. 188-189, Qurbanov Ə.H, Abdullayev E.T, Əhmədov S., İsgəndərova Z., Aliyeva S., Şefiyeva. Ş.M.
31. Радиолитическое разложение полиароматических углеводородов в органических растворителях Альтернативная энергетика и экология, Москва 2009 №5, стр.22-26, Н.А. Ибадов, Б.А. Сулейманов, М.А. Курбанов, Э.Т. Абдуллаев, Д.Р. Аббасова.
32. Radiation Technology Application for Cleaning of Water from Admixtures of Phenol, PAC and PCBs, Institute of Nuclear Physics Academy of Sciences of Uzbekistan, International Conference, Nuclear Science and its Application, September 25-28, 2012, Samarkand, Uzbekistan, Tashkentp, p.396, Gurbanov A.G., İskenderova Z.İ., Abdullayev E.T., Gulieva U.A.
33. Абдуллаев Э.Т., Искендерова З.И. Радиолитическое Превращение Фенола в Слабых Водных Растворах, Химическая Технология, (Сборник Тез. Докл.),Том 2, под редакцией Ю.А. Заходяевой, В.В. Беловой, Москва, 2012, стр. 410-412.
34. Джахангирова А.А., Курбанов А.Г., Алиева С.Г Радиолитическое Дехлорирование ПХБ Содержащих Масел в Присутствии Гидроксида Калия и Пропилого Спирта, Химическая Технология, (Сборник Тез. Докл.), Том 2, под редакцией Ю.А. Заходяевой, В.В. Беловой, Москва, 18-23 марта, 2012, стр.382-384.

İş yeri və ünvanı:
AMEA-nın Radiasiya Problemləri İnstitutu, AZ1143, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., B.Vahabzadə küç.,9

Vəzifəsi: Laboratoriya müdiri

Xidməti tel: (+994 12) 5383224
Ev tel: (+994 12) 4941214
E-mail: m.gurbanov@science.az