RADİASİYA PROBLEMLƏRİ İNSTİTUTU
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ELM VƏ TƏHSİL NAZİRLİYİ
FİZİKA-RİYAZİYYAT VƏ TEXNİKA ELMLƏRİ BÖLMƏSİ
| AZE | ENG | RUS |

Elmlər doktorları

Qurbanov Müslüm Əhməd oğlu

Qurbanov Müslüm Əhməd oğlu

Anadan olduğu yer: Azərbaycan Respublikası, Biləsuvar

Təvəllüdü: 14.03.1952

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi: Azərbaycan Dövlət Universiteti (indiki Bakı Dövlət Universiteti)

Elmi dərəcəsi: Kimya elmləri doktoru

Elmi rütbəsi: Professor

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:
- ixtisas şifri: 02.00.09
- ixtisasın adı: Radiasiya kimyası
- mövzunun adı: Metanın radiasiya-kimyəvi karboksilləşdirilməsi

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:
- ixtisas şifri: 02.00.04
- ixtisasın adı: Fiziki kimya
- mövzunun adı: Karbon və kükürd oksidlərinin şüalanmanın təsiri ilə baş verən zəncirvari reaksiyalarının fiziki-kimyəvi xüsusiyyətləri

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı: 244
- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı: 131
- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı: 115

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı: 15

Kadr hazırlığı:
- fəlsəfə doktorlarının sayı: 7
- elmlər doktorlarının sayı: 1

Əsas elmi nailiyyətləri:
Suyun toksiki-üzvü çirkləndiricilərdən radiasiya-kimyəvi təmizlənməsi prosesinin elmi əsaslarının işlənməsi, Toksiki birləşmələrin radiasiya təmizlənmə proseslərin kinetika və mexanizminin, PXB-li yağların UB və γ-şülanmadan əvvəl və sonra fraksiya tərkibi və fotolitik parçalanma prosesinin UB-spektroskopiya ilə tədqiqi, Transformator yağı və təhlükəli tullantıların radioliz proseslərinin kinetik modelləşdirilməsi öyrənilmişdir.

Elmi əsərlərinin adları:
1. Э.П. Клапишевская, В.Д. Тимофеев, Е.А. Борисов, Б.Г. Дзантиев, М.А.Курбанов, Радиационное карбоксилирование метана углекислым газом под действием излучения ядерного реактора // Химия высоких энергии, №6, 1976
2. Е.А. Борисов, Б.Г. Дзантиев, В.Д. Тимофеев, Э.П. Клапишевская, М.А.Курбанов О механизме радиационно-химического карбоксилирования метана углекислым газом // Химия высоких энергий, №2, 1978 c.181-182
3. Е.А. Борисов, М.А. Курбанов, В.Д. Тимофеев, Э.П. Клапишевская. О возможности образования кислот при эксплуатации ядерных реакторов с теплоносителем СО2// Атомная энергия. том 48, 1980 , c.263-264
4. М.А. Курбанов, В.К. Керимов, В.Р. Рустамов, З.И. Искендерова Образование моноокиси углерода и водорода при терморадиолизе СО2 в присутствии паров воды, Химия высоких энергий, №5, 1983,473-476
5. М.А. Курбанов, В.Р. Рустамов, И.И. Мустафаев, З.И. Искендерова, Х.М. Гаджиев. Закономерности фотолиза газовых смесей СО22О // Химия высоких энергий, №4, 1984
6. В.Р. Рустамов, М.А. Курбанов, З.И. Искендерова, Х.Ф. Мамедов Фотолиз и радиолиз смесей СО2- Н2О//Вопросы Атомной Науки и Техники,№3, 1985
7. В.Р. Рустамов, М.А. Курбанов, Х.Ф. Мамедов, З.И. Искендерова Радиолиз газофазных смесей CO2 –H2O, Химия высоких энергий, №6, 1985
8. М.А. Курбанов, В.Р. Рустамов, Б.Г. Дзантиев, З.И. Искендерова, Х.Ф. Мамедов. Цепные превращения при радиолизе газофазных смесей СО22, Химическая физика, №1, 1986,с.135-136
9. М.А. Курбанов, В.Р. Рустамов , Х.Ф. Мамедов, З.И. Искендерова. Фотолиз газовых смесей H2S-CH4//Химия высоких энергий. №6, 1986, стр.554-555
10. Х.Ф. Мамедов, М.А. Курбанов, З.И. Искендерова. The photolysis and radiolysis of H2S-CH4 gas phase mixture, J.Radioanal.nucl.chem. Letter. 1987, 119/21, 95
11. И.И. Мустафаев, М.А. Курбанов, Г.М. Гаджиев. Gasification of different types of carbon in stream and carbon dioxide in the presence of γ-radiation, Carbon, Vol.26, №2, pp. 1988
12. М.А. Курбанов, Х.Ф. Мамедов., З.И. Искендерова. On the energy transfer at the radiolysis of CH4-H2S gas mixture //J.Radional. and nucler. Chemistry, 1988, V. 128, №3, p.195
13. М.А. Курбанов, Х.Ф. Мамедов, З.И. Искендерова. Исследование радиационной и фототермических процессов разложения сероводорода в присутствии гомогенных добавок // Вопросы атомной науки и техники, сeр Aтомно-водородной энергетики и технология, 1989.Вып.2
14. М.А. Курбанов, Х.Ф. Мамедов, З.И. Искендерова. Кинетика расходования диоксида сера при радиолизе модельных газовых смесей //Вопросы Атомной Науки и Техники.сeр Ядерная техника и технология, 1991
15. Х.Ф. Мамедов, М.А. Курбанов. О роли реакции CO+SH→COS+H в образовании водорода при взаимодействии СО с H2S, Кинетика и катализ №4,1995,стр.498-500
16. М.А. Курбанов, Н.А. Ибадов, З.И. Искендерoва. Кинетика одновременного окисления СО и SO2 в воздушных смесях инициированного термическим распадом пероксида водорода, Кинетика и катализ, №3, 1996, cтр.343-345
17. М.А. Gurbanov, Z.I.Iskenderova. Not-traditional purification methods of natural gases from Hydrogen sulphide, Second Trabzon International energy and Environment Symposium TIEES-98 July 26-29
18. S.Khalilov, H.Mahmudov, S.Ahmedova. Contribution of Azerbaijan Republic on global air pollution, Proceedings of second International Symposium on air quality management at urban regional and global scales. 25-28 September 2001 Istanbul-Turkey, p.259-262
19. Н.А. Ибадов, Б.А. Сулейманов, М.А. Курбанов и др. Радиолитическое разложение полиароматических углеводородов в органических растворителях // Альтернативная энергетика и экология., Москва 2009 №5, стр.22-26
20. Gurbanov M.A., Gurbanov A.G., İskenderova Z.İ. and oth. U.A.Radiation Technology Application for Cleaning of Water from Admixtures of Phenol, PAC and PCBs, Institute of Nuclear Physics Academy of Sciences of Uzbekistan, International Conference, Nuclear Science and its Application, September 25-28, 2012, Samarkand,Uzbekistan,Tashkentp,p.396
21. Джахангирова А.А., Курбанов А.Г., Алиева С.Г.,  Радиолитическое Дехлорирование ПХБ Содержащих Масел в Присутствии Гидроксида Калия и Пропилого Спирта // Химическая Технология, (Сборник Тез. Докл.), Том 2, под редакцией Ю.А. Заходяевой, В.В. Беловой, Москва, 18-23 марта, 2012, стр.382-384
22. M.A. Kurbanov, A.Q. Kurbanov, A.A. Джаванширова, Ш.М. Шафиева. Образование Газообразных Продуктов при ᵞ-радиолизе ПХВ-содержащего масла «Совтол». Akademik M.K.Kərimovun 65 illik yubileyinə həsr olunmuş Radiasiya Tədqiqatları və onların praktiki aspektləri - VIII Konfransı. 20-21noyabr 2013, Bakı, Azərbaycan.
23. З.И. Искендерова, M.A. Курбанов. Радиационная-Химическая очистка воды от Хлороформа. IV Всероссийская конференция с международным участием «Актуальные вопросы химической технологии и защиты окружающей среды» 2014.
24. М.А. Курбанов, С.Г. Мамедов, У.А. Кулиева, З.И. Искендерова. Газообразования в жидких радиоактивных отходах. 10-я международная конференция Ядерная и Радиационная Физика, 8-11 сентября 2015 г., г. Курчатов, Республика Казахстан, с. 47-48.
25. Кулиева У.А., Курбанов М.А., Мамедов С.Г., Искендерова З.И. Радиолитическое разложение щавелевой кислоты в водных растворах. European Journal of Analytical and Applied Chemistry №2, 2015, p. 54-58.
26. Z.I. Iskenderova, A.A. Djavanshirova, and M.A. Kurbanov // A study of Photolysis and Polychlorobiphenyl-Containing Transformer Oil by UV Spectroscopy, Optika I Spektroskopiya, 2016, vol.120, №.5, pp. 823-825.
27. Muslim Gurbanov, Ulviyye Guliyeva, Sahib Mammadov, Hokman Mahmudov. Radiation-Chemical Degradation of Oxalic Acid in Water solutions. Journal of Chemistry and Chemical Engineering, №9, 2015, p. 353-356.
28. Курбанов М.А., Кулиева У.А., Абдуллаев Е.Т., Махмудов О.М., Искендерова З.И. // Радиолиз водного раствора фенола в присутствии нано-γ- Al2O3, Международный Журнал Прикладных и Фундаментальных Исследований, 2016, №5, часть 1, с.21-24.
29. S.G. Mammadov, M.A. Gurbanov, Z.Kh. Dadashov, A.B. Ahadov / Radiocarbon dating of fossil wood and charcoal samples / Intenational Scientific Forum “Nuclear Science and Technologies” / Sept. 12-15, 2017, Almaty,Kazakhstan, pp.291
30. E.T. Abdullayev, M.Ə. Qurbanov, S.Ə. Kərimov / Pestisidlərin heksanda məhlullarının radiolizi/Rəfiqə Əlirza qızı Əliyevanın 85 illik yubileyinə həsr olunmuş “Koordinasion birləşmələr kimyası: analitik kimyanın aktual problemləri” mövzusunda Beynəlxalq elmi konfrans/ Bakı 2017, s.157-158
31. Z.I. Iskenderova, M.A. Gurbanov. Changes of operating characteristics of transformer oil under ionizing radiation // LXVIII international conference «Nucleus 2018» fundamental problems of nuclear physics, atomic power engineering and nuclear technologies dedicated to the centennial of Voronezh state university and to the 80th anniversary of the birth of K. A. Gridnev. Book of abstracts July 2 – 6, 2018 Voronezh Russia, p.209
32. Z.I. Iskenderova, M.A. Gurbanov. Radiolysis of transformer oil in the presence of admixtures of polychlorinebiphenyl // International Journal of Modern Research in Engineering& Management (IJMREM), vol.1, issue 8, 2018, p. 01-06
33. М.А. Курбанов, У.А. Кулиева. Исследование рисков захоронения жидких радиоактивных отходов, связанные радиационно-химическими процессами // Azerbaijan State Oil And Industry University 1st International Conference OnEnergy Of Future: Challenges And Opportunities (ICEFCO) 10-13 September, 2018, Baku, p. 95-96
34. З.И. Искендерова, М.А. Курбанов. Радиационно-химическая деградация 1,2,4-трихлорбензола в водной среде // Химическая Безопасность, 2018, Том 2, № 2, с. 112-118
35. T.S. Idrisov, M.A. Gurbanov, U.A. Gulieva. Photochemical processes during irradiation of crude oil in two-phase system “crude oil+water” // Journal of Radiation Researches,Vol 5, №1,2018, Baku, p.27-34
36. Т.С. Идрисов, М.А. Курбанов, У.А. Кулиева. Деградация компонентов сырой нефти и нефтепродуктов в загрязненной морской воде под действием УФ-света// Химическая Безопасность, 2018, Том 2, № 2, с. 106-111

İş yeri və ünvanı:
AR Elm və Təhsil Nazirliyinin Radiasiya Problemləri İnstitutu, AZ1143, B.Vahabzadə küç., 9, Bakı şəhəri, Azərbaycan Respublikası

Vəzifəsi: Laboratoriya müdiri

Xidməti tel.: (+994 12) 5383224
Mobil tel.: (+994 50) 3126019
Ev tel.: (+994 12) 4973978
Elektron poçtu: m.gurbanov@science.az, m_gurbanov@mail.ru