RADİASİYA PROBLEMLƏRİ İNSTİTUTU
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ELM VƏ TƏHSİL NAZİRLİYİ
FİZİKA-RİYAZİYYAT VƏ TEXNİKA ELMLƏRİ BÖLMƏSİ
| AZE | ENG | RUS |

Elmlər doktorları

Abiyev Əsgər Əli Qulam oğlu

Anadan olduğu yer: Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri, Suraxanı rayonu.
Təvəllüdü: 28.06.1934
Təhsili: M.V. Lomonosov adına Moskva Dövlət Universiteti, Fizika
Elmi dərəcəsi: Fizika-riyaziyyat elmləri doktoru
Elmi rütbəsi: Professor
Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:
- ixtisas şifri: 01.04.10
- ixtisasın adı: Yarımkeçiricilər və dielektriklər fizikası
- mövzunun adı: Bircins olmayan yarımkeçiricilər və dielektriklərdə radiasiya defektyaranma prosesləri
Abiyev Əsgər Əli Qulam oğlu

Ağayev Teymur Nemətulla oğlu

Anadan olduğu yer: Azərbaycan Respublikası, İsmayıllı rayonu, Buynuz kəndi
Təvəllüdü: 05.02.1961
Təhsili: D.İ. Mendeleyev adına Moskva Kimya Texnologiyası İnstitutu
Elmi dərəcəsi: Kimya elmləri doktoru
Elmi rütbəsi: Professor
Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:
- ixtisas şifri: 2305.01
- ixtisasın adı: Nüvə kimyası
- mövzunun adı: Su və karbohidrogen sistemlərindən hidrogenin radiasiya-katalitik alınması prosesləri və konstruksion materialların onların kinetik parametrlərinə təsiri
Ağayev Teymur Nemətulla oğlu

Cəfərov Elimxan Suleyman oğlu

Anadan olduğu yer: Erm. SSR Kalinino r-nun Soyuqbulaq kəndi
Təvəllüdü: 09.04.1955
Təhsili: S.M.Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universiteti, Fizika fakültəsi
Elmi dərəcəsi: Biologiya elmləri doktoru
Elmi rütbəsi: Professor
Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:
- ixtisas şifri: 03.00.02
- ixtisasın adı: Biofizika
- mövzunun adı: Tritiumla nişanlama metodunun nəticələri əsasında insan zərdabı albumininin fəza quruluşu
Cəfərov Elimxan Suleyman oğlu

Əhmədov Fərid İbrahim oğlu

Anadan olduğu yer: Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri
Təvəllüdü: 01.04.1983
Təhsili: Bakı Dövlət Universiteti, Fizika fakultəsi
Elmi dərəcəsi: Fizika üzrə elmlər doktoru
Elmi rütbəsi: dosent
Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:
- ixtisas şifri: 2225.01
- ixtisasın adı: Radiasiya materialşünaslığı
- mövzunun adı: Yeni mikropikselli selvari fotodiodların işlənməsi, fiziki xassələrinin tədqiqi və radiasiya spektrometrində tətbiqi
Əhmədov Fərid İbrahim oğlu

Hacıyeva Nüşabə Nübarək qızı

Anadan olduğu yer: Azərbaycan Respublikası, Abşeron rayonu, Altıağac kəndi
Təvəllüdü: 06.05.1950
Təhsili: Azərbaycan Dövlət Universiteti, Fizika fakultəsi
Elmi dərəcəsi: Fizika elmləri doktoru
Elmi rütbəsi: Dosent
Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:
- ixtisas şifri: 2225.01; 2209.01
- ixtisasın adı: Radiasiya materialşünaslığı; Optika
- mövzunun adı: Metal və onların oksidlərinin səthində radiasiya-stimullaşdırılmış heterogen proseslərin spektroskopiyası
Hacıyeva Nüşabə Nübarək qızı

Qurbanov Müslüm Əhməd oğlu

Anadan olduğu yer: Azərbaycan Respublikası, Biləsuvar
Təvəllüdü: 14.03.1952
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi: Azərbaycan Dövlət Universiteti (indiki Bakı Dövlət Universiteti)
Elmi dərəcəsi: Kimya elmləri doktoru
Elmi rütbəsi: Professor
Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:
- ixtisas şifri: 02.00.04
- ixtisasın adı: Fiziki kimya
- mövzunun adı: Karbon və kükürd oksidlərinin şüalanmanın təsiri ilə baş verən zəncirvari reaksiyalarının fiziki-kimyəvi xüsusiyyətləri
Qurbanov Müslüm Əhməd oğlu

Mehrabova Mətanət Əhməd qızı

Anadan olduğu yer: Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri
Təvəllüdü: 28.04.1964
Təhsili: Bakı Dövlət Universiteti, Fizika Fakultəsi
Elmi dərəcəsi: Fizika elmləri doktoru
Elmi rütbəsi: Dosent
Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:
- ixtisas şifri: 2225.01; 2220.01
- ixtisasın adı: Radiasiya materialşünaslığı; Yarımkeçiricilər fizikası
- mövzunun adı: АII-IVBVI halkogenidlərinin elektron quruluşu, defektəmələgəlmə enerjisi və ionlaşdirici şüalarin onlarin fiziki xassələrinə təsiri
Mehrabova Mətanət Əhməd qızı

Mədətov Rəhim Səlim oğlu

Anadan olduğu yer: Azərbaycan Respublikası, Şəki şəhəri
Təvəllüdü: 05.09.1949
Təhsili: Azərbaycan Dövlət Universiteti
Elmi dərəcəsi: Fizika-riyaziyyat elmləri doktoru
Elmi rütbəsi: Professor
Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:
- ixtisas şifri: 01.04.10; 2225.01
- ixtisasın adı: Yarımkeçiricilər və dielektriklər fizikası; Radiasiya materuialşünaslığı
- mövzunun adı: Ge-Si p-n keçidlərində fotovoltaik və radiasiya effektləri

 

Mədətov Rəhim Səlim oğlu

Məmmədov Şiraz Məcnun oğlu

Anadan olduğu yer: Azərbaycan Respublikası, Ağdaş şəhəri
Təvəllüdü: 14.09.1944
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi: Azərbaycan Dövlət Universiteti (indiki Bakı Dövlət Universiteti)
Elmi dərəcəsi: Kimya elmləri doktoru
Elmi rütbəsi: Dosent
Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:
- ixtisas şifri: 02.00.06; 02.00.09
- ixtisasın adı: Makromolekullar kimyası; Yüksək enerjilər kimyası
- mövzunun adı: Elastomerlərdə kimyəvi quruluşun formalaşdırılması və onun materialın fiziki-kimyəvi və istismar xassələrinə təsiri
Məmmədov Şiraz Məcnun oğlu

Məmmədov Xaqani Fərzulla oğlu

Anadan olduğu yer: Azərbaycan Respublikası, Astara rayonu, Artupa kəndi
Təvəllüdü: 21.02.1961
Təhsili: D.İ. Mendeleyev adına Moskva Kimya Texnologiyası İnstitutu
Elmi dərəcəsi: Kimya elmləri doktoru
Elmi rütbəsi: Dosent
Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:
- ixtisas şifri: 2305.01
- ixtisasın adı: Nüvə kimyası
- mövzunun adı: Ksenobiotiklərin və təbii toksinlərin radiolitik və fotolitik çevrilmələri

 

Məmmədov Xaqani Fərzulla oğlu

Məmmədli Sevil Akif qızı

Anadan olduğu yer: İrəvan Mahalı, Zəngibasar bölgəsi
Təvəllüdü: 01.04. 1957
Təhsili: Bakı Dövlət Universiteti, biologiya fakultəsi
Elmi dərəcəsi: Biologiya elmləri doktoru
Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:
- ixtisas şifri: 2426.01; 2418.01
- ixtisasın adı Ekologiya; Radiobiologiya
- mövzunun adı: Qamma və UB faktorlarla induksiyalanmış genomun qeyri-stabilliyini aşağı salan radioprotektor təsirləriri
Məmmədli  Sevil Akif qızı

Rəşidov Namik Məmməd oğlu

Anadan olduğu yer: Azərbaycan Respublikası, Şəki şəhəri
Təvəllüdü: 14.06.1950
Təhsili: Bakı Dövlət Universiteti, Fizika Fakultəsi
Elmi dərəcəsi: Biologiya elmləri doktoru
Elmi rütbəsi: Professor
Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:
- ixtisas şifri: 03.0001
- ixtisasın adı: Radiasiya biologiyası
- mövzunun adı: Bitkilərin istilik neytronları ilə şüalanmasının təsirlərinin udulmuş dozanın formalaşdırılması üsulu ilə modifikasiyası
Rəşidov Namik Məmməd oğlu

Salmanov Famin Tahir oğlu

Anadan olduğu yer: Azərbaycan Respublikası, Astara rayonu, Şiyəkəran kəndi
Təvəllüdü: 12.02.1979
Təhsili: Bakı Dövlət Universiteti
Elmi dərəcəsi: Fizika elmləri doktoru
Elmi rütbəsi: Dosent
Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:
- ixtisas şifri: 2225.01
- ixtisasın adı: Radiasiya materialşünaslığı
- mövzunun adı: TlGa1-xInxSe2(1-x)S2x və TlGa1-xInxSe2 bərk məhlulların elektrik, dielektrik və optik xassələrinə qamma şüaların təsiri
Salmanov Famin Tahir oğlu

Sərdarlı Rauf Mədət oğlu

Anadan olduğu yer: Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri
Təvəllüdü: 08.01.1949
Təhsili: Azərbaycan Dövlət Universiteti (indiki BDU)
Elmi dərəcəsi: Fizika-riyaziyyat elmləri doktoru
Elmi rütbəsi: Professor
Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:
- ixtisas şifri: 01.04.10
- ixtisasın adı: Yarımkeçiricilər və dielektriklər
- mövzunun adı: A3B6 və A3B3C62 tipli birləşmələrin qəfəs dinamikası
Sərdarlı Rauf Mədət oğlu