RADİASİYA PROBLEMLƏRİ İNSTİTUTU
AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI
FİZİKA-RİYAZİYYAT VƏ TEXNİKA ELMLƏRİ BÖLMƏSİ
| AZE | ENG | RUS |

Struktur

«Enerjiqənaətedici Radiasiya Prosesləri» laboratoriyası

Tel: (+994 12) 5394113
Faks: (+994 12) 5394113
E-mail: imustafayev@mail.ru

Mustafayev İslam İsrafil oglu

Struktur bölmənin rəhbəri:
Mustafayev İslam İsrafil oglu
Kimya elmləri doktoru, professor, AMEA-nın müxbir üzvü

İşçilərin ümumi sayı: 13

Struktur bölmənin əsas fəaliyyət istiqamətləri: Radiasiya-kimyəvi üsullarla ətraf mühit və enerji problemlərinin həlli

Struktur bölmənin əsas elmi nəticələri:
1) Neftin çıxarılması, hazırlanması, nəqli və emalı proseslərində atmosferə atılan zərərli tullantıların xüsusi miqdarı (hər 1 ton xammala hesablanmış) təyin edilmişdir.
2) Metan emissiyalarının atmosferdə fotokimyəvi proseslərə və ozonun stasionar konsentrasiyasına təsiri öyrənilmişdir.
3) Üzvi yanacaqların radiasiya-termiki çevrilmələrinin ümumi kinetik modeli əsasında maksimal radiasiya effektini təmin edən doza gücü və temperatur arasında asılılığın yarımemprik formulu alınmışdır.
4) Su mühitində karbohidrogenlərin radiasiya-kimyəvi parçalanması prosesinin zəncirvari rejimdə getməsini təmin edən optimal şərait müəyyən edilmiş, prosesin kinetik modeli yaradılmışdır.
5) Üzvi yanacaqların radiasiya-termiki kükürdsüzləşdirilməsi prosesinin optimal şəraiti müəyyənləşdirilmiş və kinetik modeli təklif olunmuşdur.
6) Ətraf mühitdə neftin deqradasiyasının qanunauyğunluqları müəyyənləşdirilmiş və bu prosesdə radiasiyanın rolu qiymətləndirilmişdir.