RADİASİYA PROBLEMLƏRİ İNSTİTUTU
AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI
FİZİKA-RİYAZİYYAT VƏ TEXNİKA ELMLƏRİ BÖLMƏSİ
| AZE | ENG | RUS |

Struktur

«Polimerlərin və Elektroaktiv Kompozit Materialların Radiasiya Fizikası» laboratoriyası

Tel: (+994 12) 5383413 (119, 129)
Faks: (+994 12) 5383413
E-mail: arifm50@yandex.ru

Məhərrəmov Arif Musa oğlu

Struktur bölmənin rəhbəri:
Məhərrəmov Arif Musa oğlu
Fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, professor

İşçilərin ümumi sayı: 9

Struktur bölmənin əsas fəaliyyət istiqamətləri:
1. Yüksək elektret, antistat, termolüminessent xassələrinə malik polimer kompozitlərin alınması.
2. γ-, UB- şüalanmanın polimer mikro- və nanokompozitlərin quruluş və elektrofiziki xassələrinə təsirinin öyrənilməsi.
3. Kompozit elektretlərdən γ-dozimetriyada istifadə imkanlarının tədqiqi.

Struktur bölmənin əsas elmi nəticələri:
1. Aktiv xassəli polimerlərdə və kompozit materiallarda üstmolekulyar quruluşun radiasiyanın təsiri ilə baş verəcək proseslərə təsiri öyrənilmişdir. Yüksək elektret və pyezoxassəli polimer materiallardan γ-dozimetriyada istifadə imkanları göstərilmişdir. Nazik təbəqəli polimerlərdə radiasiya kimyəvi proseslərin mexanizm və istiqaməti müəyyən edilmişdir.
2. Polimer təbəqələrin orientasion dartılması ilə yaranmış kreyzlərdə kimyəvi sorbsiya üsulu ilə müxtəlif tip nanohissəciklər (CdS, CuS, ZnS və s.) formalaşdırılmış və onlarda elektret yüklərinin relaksasiyası , elektrofiziki və radiotermilüminessensiya xassələri öyrənilmişdir.